Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 4/2003

Uchwa?y Senatu


Uchwa?a nr 96
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: kierunków dzia?alno?ci Uniwersytetu

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:
§ 1
Senat przyjmuje do realizacji ni?ej wymienione kierunki dzia?alno?ci uczelni:
1. Dostosowanie limitów przyj?? na I rok studiów  do  mo?liwo?ci  kadrowych wydzia?ów.
2. Analiza  celowo?ci funkcjonowania specjalno?ci, szczególnie na studiach I stopnia.
3. Stworzenie mo?liwo?ci kariery dydaktycznej adiunktom bez habilitacji (etaty starszych wyk?adowców).
4. Modernizacja i unowocze?nienie programów studiów (zmiana stosunku wyk?adów do ?wicze?).
5. Zatrudnianie nowych nauczycieli tylko na czas okre?lony.
6. Analiza celowo?ci zatrudnienia na II etacie.
7. Doskonalenie pracy administracji i obs?ugi, tak?e w aspekcie zmniejszenia kosztów.
8. Ograniczenie  remontów  do  niezb?dnego minimum.
9. Podejmowanie nowych inwestycji tylko przy zapewnieniu  finansowania zewn?trznego (UE, KBN, MENiS, NFO? i inn.).
10. Zwi?kszenie dyscypliny gospodarki finansowej.
§ 2
Kierunki dzia?a?, o których mowa w § l Senat zaleca uwzgl?dni? w trakcie tworzenia szczegó?owych programów w zakresie:
• edukacji,
• bada? naukowych,
• polityki kadrowej,
• dzia?alno?ci administracji i obs?ugi.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwala nr 97
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: zada? inwestycyjnych realizuj?cych  cele Narodowego  Planu Rozwoju  na lata 2004-2006

Na podstawie § l O Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:
§ 1
Senat przyjmuje zadania inwestycyjne realizuj?ce cele zawarte w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006, podstaw? których jest pozyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych.
§ 2
Zadania inwestycyjne, o których mowa w § l zawiera za??cznik do uchwa?y.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki


Za??cznik do Uchwa?y Senatu Nr 97
z dnia 24 pa?dziernika 2003 r.

Zadania inwestycyjne
1. Wyposa?enie Akademickiego Centrum Zasobów Edukacyjnych Biblioteki.
2. Utworzenie Regionalnego O?rodka Otwartej Edukacji Multimedialnej.
3. Rozbudowa i wyposa?enie Centrum Badawczo-Szkoleniowego Mleczarstwa i Jako?ci ?ywno?ci.
4. Rozbudowa Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Ba?dach.
5. Modernizacja Laboratorium Diagnostyki Chorób Zwierz?t oraz Zdrowia Publicznego.

Uchwa?a nr 98
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: stwierdzenia zgodno?ci Regulaminu Samorz?du Studenckiego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

Na podstawie art. 156, ust. l ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 68, póz. 385 z pó?n.zm) oraz § 61 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:
§ 1
Senat stwierdza zgodno?? Regulaminu Samorz?du Studenckiego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie ze Statutem Uniwersytetu.
§ 2
Tekst Regulaminu stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwa?a nr 99
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na dziale Humanistycznym

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:
§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmian? w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Humanistycznego tj.: utworzenie w Instytucie Nauk Politycznych jednostki organizacyjnej pn. Katedra Zagro?e? Cywilizacyjnych i Polityki Bezpiecze?stwa
§ 2
Zmiana, o której mowa w § l powinna na pi? od l listopada 2003 r.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwa?a nr 100
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:
§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmian? w struktura organizacyjnej Wydzia?u Nauk Technicznych tj.: zmian? nazwy Katedry Edukacji Technologii Chemicznych na Katedr? Ergonomii i Technologii Surowców Naturalnych.
§ 2
Zmiana, o której mowa w § 1 powinna nast?pi? od l listopada 2003 r.
§3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwala nr  101
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 pa?dziernika 2003 roku

w  sprawie:   wyra?enia  zgody   na  zawarcie przez U W M porozumienia o wspó?pracy Uniwersytetem w Trie?cie, W?ochy

Na podstawie art. 48 ust. l pkt 4 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje:
§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Trie?cie, W?ochy.
§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwa?a nr 102
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 pa?dziernika 2003 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez U W M porozumienia o wspó?pracy z Publiczni} Po?yteczni} Korporacji} do ?rodowiskowych Bada?, Edukacji i Publicznej ?wiadomo?ci ENKI o.p.s. w Trzeboni, Republika Czeska

Na podstawie art. 48 ust. l pkt 4 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 z 27.IX. 1990 r.) postanawia si?, co nast?puje:
§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Publiczn? Po?yteczn? Korporacj? do ?rodowiskowych Bada?, Edukacji i Publicznej ?wiadomo?ci ENK1 o.p.s. w Trzeboni.
§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwala nr 103
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego przy ul. Bart?skiej

§ 1
Na podstawie § 10, ust. l Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM na rzecz Gminy Olsztyn prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Bart?skiej oznaczonego jako dzia?ka Nr 3 (obr?b 160) o powierzchni 9909 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej - za?.), z przeznaczeniem na planowan? budow? po??czenia ulic Witosa i Sikorskiego. Warto?? prawa u?ytkowania wieczystego w/w gruntu oszacowano na 257 634 z?.
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwa?a nr 104
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego przy ul. Wawrzyczka

§ 1
Na podstawie § l O, ust. l Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM na rzecz Gminy Olsztyn prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Wawrzyczka oznaczonego jako dzia?ka Nr 6/3 (obr?b 112) o powierzchni 665 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej - za?.), z przeznaczeniem na budow? drogi dojazdowej. Warto?? prawa u?ytkowania wieczystego zostanie oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwa?a nr 105
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?onych przy ul. Tuwima

§ 1
Na podstawie § l O, ust. l Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na nieodp?atne przekazanie przez UWM na rzecz gminy Olsztyn prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?onych w Olsztynie przy ul. Tuwima oznaczonych jako dzia?ki o nast?puj?cych numerach ewidencyjnych: 2/69, 6/4, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2 12/2, 13/2, 6/7, 16/2, 15/1, 7/26, 7/23 (obr?b 107) o ??cznej powierzchni 7170 m2 (wyrys : mapy ewidencyjnej - za?.), z przeznaczeniem na budow? drogi dojazdowej do osiedla „Gruszowe Sady". Warto?? prawa u?ytkowania wie czystego w/w gruntów oszacowano na 149 158 z?
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przeprowadzenia procedur przekazania prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwala nr 106
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie praw u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego przy ul. M makowskiego

§ 1
Na podstawie § 10, ust. l Statutu Uniwersytet Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWN prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Minakowskiego oznaczonego jako dzia?ka Nr 14/139 (obr?b 112) o powierzchni 1658 m" (wyrys z map; ewidencyjnej - za?.), przeznaczonego zgodni z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod rzemios?o produkcyjno-us?ugowe nieuci??liwe i us?ugi handlowe. Warto?? prawa u?ytkowania wieczystego zostanie oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwa?a nr 107
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego przy ul. Minakowskiego

§ 1
Na podstawie § 10, ust. l Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Minakowskiego oznaczonego jako dzia?ka Nr 14/138 (obr?b 112) o powierzchni 900 m" (wyrys z mapy ewidencyjnej - za?.), przeznaczonego zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod rzemios?o produkcyjno-us?ugowe nieuci??liwe i us?ugi handlowe. Warto?? prawa u?ytkowania wieczystego zostanie oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwa?a nr 108
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa w?asno?ci  nieruchomo?ci gruntowej  zabudowanej  po?o?onej w  miejscowo?ci ??gajny, gmina Barczewo

§ 1
Na podstawie § 10, ust. l Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w miejscowo?ci ??gajny, gmina Barczewo oznaczonej jako dzia?ka nr 9/58 (obr?b ??gajny) o powierzchni 598 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej - za?.), zabudowanej budynkiem magazynu zbo?owego o powierzchni u?ytkowej 336 m2. Warto?? prawa w?asno?ci oraz budynku oszacowano na 51 600 z?.
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia prawa w?asno?ci gruntu oraz budynku, o których mowa w niniejszej uchwale.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwa?a nr 109
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie:  powo?ania  nowego kierunku  i specjalno?ci oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersytecie

W oparciu o art. 48 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385 z pó?n. zm.) oraz § 10 ust. l pkt. 11 Statutu UWM, na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co nast?puje:
§ 1
W Uniwersytecie powo?uje si? nowy kierunek pn.: EKONOMIA - na Wydziale Zarz?dzania o specjalno?ci ach: „ekonomia mened?erska", „rynki mi?dzynarodowe i gospodarka globalna", kszta?c?cy na poziomie studiów jednolitych magisterskich o 10-semestralnym okresie nauki oraz magisterskich uzupe?niaj?cych o 4-semestralnym okresie nauki.
§ 2
W Uniwersytecie uruchamia si? kszta?cenie:
1. Na kierunku administracja - na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawodowych-licencjackich o 6-semestralnym okresie kszta?cenia;
2. Na kierunku politologia - na poziomie dziennych i zaocznych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „mi?dzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze", „spo?eczno-ustrojowej” o 4-semestralnym okresie nauki;
3. Na kierunku stosunki mi?dzynarodowe - na poziomie dziennych i zaocznych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci „polityka europejska" o 4-semestralnym okresie nauki;
4. Na kierunku piel?gniarstwo - na poziomie dziennych studiów zawodowych - licencjackich w zakresie specjalno?ci „piel?gniarstwo ogólne" o 6-semestralnym  okresie nauki  oraz na poziomie zaocznych studiów zawodowych-licencjackich w zakresie specjalno?ci „piel?gniarstwo ogólne" o 4-semestralnym okresie nauki;
5. Na kierunku towaroznawstwo (na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t) - na poziomie  studiów  dziennych:  zawodowych-in?ynierskich o 7-semestralnym okresie nauki oraz magisterskich uzupe?niaj?cych o 3-semestralnym okresie nauki, w zakresie specjalno?ci „towaroznawstwo w produkcji zwierz?cej.
§ 3
W Uniwersytecie powo?uje si? nowe specjalno?ci kszta?cenia na ni?ej wymienionych kierunkach studiów:
1. Na kierunku: biotechnologia powo?uje si? specjalno?ci pn.: „biotechnologia w medycynie  weterynaryjnej", „biotechnologia mikroorganizmów", „biotechnologia zwierz?t", „biotechnologia ro?lin" o statusie dziennych studiów jednolitych magisterskich z 10 semestralnym okresem kszta?cenia;
2. Na   kierunku:   edukacja   techniczno-informatyczna  powo?uje   si?   specjalno?? „nauczycielsk?" o statusie dziennych i zaocznych studiów jednolitych magisterskich    z    10-semestralnym okresem kszta?cenia;
3. Na kierunku pedagogika powo?uje si? specjalno?? „doradztwo zawodowe" o statusie  dziennych   studiów  zawodowych licencjackich o 6-semestralnym okresie kszta?cenia;
§ 4
Na kierunku PEDAGOGIKA uruchamia si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „pedagogika ogólna" o statusie dziennych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych z 4 semestralnym okresem kszta?cenia.
§ 5
1. Na kierunku: STOSUNKI MI?DZYNARODOWE zmienia si? nazw? specjalno?ci: „europeistyka" na „polityka europejska" z zachowaniem statusu dziennych i zaocznych studiów zawodowych-licencjackich z 6-semestralnym okresem kszta?cenia.
2. Na kierunku OCHRONA ?RODOWISKA (na Wydziale Ochrony  ?rodowiska i Rybactwa) na studiach zaocznych zawodowych-in?ynierskich zmienia si? wymiar kszta?cenia z 8-semestralnego  na  7-semestralny.
§ 6
Zawiesza si? kszta?cenie na kierunkach:
1. administracja — w zakresie dziennych i zaocznych studiów jednolitych magisterskich oraz magisterskich uzupe?niaj?cych;
2. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych — w zakresie zaocznych studiów jednolitych magisterskich;
3. prawo - w zakresie zaocznych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych;
4. technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka - w zakresie studiów eksternistycznych magisterskich  uzupe?niaj?cych;
5. towaroznawstwo (na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t) - w zakresie dziennych studiów jednolitych   magisterskich;
6. zarz?dzanie i marketing - w zakresie dziennych i zaocznych studiów jednolitych   magisterskich   oraz   magisterskich uzupe?niaj?cych;
7. zootechnika - w zakresie dziennych i zaocznych studiów jednolitych magisterskich;
8. matematyka, pedagogika o specjalno?ci wczesna edukacja, filologia o specjalno?ci filologia germa?ska — w zakresie studiów eksternistycznych zawodowych - licencjackich dla s?uchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Szczytnie.
§7
Zawiesza si? kszta?cenie na studiach wieczorowych na kierunkach:
1. informatyka - w zakresie studiów zawodowych - licencjackich;
2. prawo - w zakresie studiów jednolitych magisterskich.
§ 8
Znosi si? specjalno?ci:
1. „ergonomia    i    projektowanie    form u?ytkowych", realizowan? na kierunku edukacja techniczno-informatyczna na poziomie dziennych i zaocznych studiów jednolitych magisterskich;
2. „nanotechnologia   w   materia?oznawstwie", realizowan? na kierunku edukacja techniczno-informatyczna na poziomie dziennych studiów jednolitych magisterskich;
3. „filologia ukrai?ska", realizowan? na kierunku filologia na poziomie dziennych i zaocznych studiów jednolitych magisterskich;
4. „edukacja regionalna", realizowan? na kierunku filologia polska na poziomie dziennych i zaocznych studiów jednolitych magisterskich;
5. „filozofia  przyrody"   oraz   „filozofia spo?eczna", realizowane na kierunku filozofia na poziomie dziennych i zaocznych studiów jednolitych magisterskich;
6. „in?ynieria ruchu drogowego", realizowan? na kierunku mechanika i budowa maszyn na poziomie dziennych studiów jednolitych magisterskich;
7. „maszyny dla le?nictwa i drzewnictwa", realizowan? na kierunku technika rolnicza i le?na na poziomie dziennych   studiów  jednolitych   magisterskich;
8. „pedagogika pogranicza kulturowego", realizowan? na kierunku pedagogika na poziomie  dziennych  i  zaocznych studiów jednolitych magisterskich;
9. „edukacja administracyjno-mened?erska", realizowan? na kierunku pedagogika na poziomie studiów dziennych zawodowych-licencjackich;
10. „wczesna edukacja zintegrowana", realizowan? na kierunku pedagogika na poziomie dziennych i zaocznych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych;
11. „biotechnologia ?ywno?ci", „technologia mi?sa", „technologia mleczarska", „technologia  produktów  ro?linnych", „zarz?dzanie i marketing w przemy?le spo?ywczym", „?ywienie cz?owieka", realizowane na kierunku technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka na poziomie dziennych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych;
12. „zarz?dzanie i marketing w gospodarce ?ywno?ciowej", realizowanej na kierunku technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka na poziomie zaocznych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych;
13. „zarz?dzanie i marketing w agrobiznesie",  realizowanej  na kierunku  zootechnika na poziomie dziennych studiów zawodowych - in?ynierskich.
§ 9
Studenci realizuj?cy nauk? na kierunkach i specjalno?ciach, o których mowa w §§ 6-8 kontynuuj? studia zgodnie z rozpocz?tym cyklem kszta?cenia wed?ug planów i programów studiów okre?lonych dla danego kierunku i specjalno?ci.
§ 10
1. Nauka na powo?anych uchwa??: kierunku i specjalno?ciach b?dzie prowadzona na podstawie planów i programów studiów uchwalonych przez rady wydzia?ów, na których realizowane s? poszczególne kierunki  i  specjalno?ci studiów.
2. Absolwenci uzyskuj? tytu? zawodowy magistra, magistra in?yniera, in?yniera, licencjata, licencjata piel?gniarstwa (w zale?no?ci od kierunku i rodzaju studiów) - w zakresie zrealizowanej specjalno?ci.
§ 11
Realizacja zaj?? na kierunkach i specjalno?ciach, o których mowa w §§ 1-5 uchwa?y, rozpoczyna si? z dniem l pa?dziernika 2004 r.
§ 12
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwa?a nr 110
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2003 roku

w   sprawie:   zasad   i   trybu   przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2004 roku

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, póz. 385 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:
§ 1
Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia dzienne: jednolite magisterskie, zawodowe oraz magisterskie uzupe?niaj?ce, w n mach limitu przyj?? ustalonego przez Sen; Uczelni.
§ 2
I.   Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz zawodowe.
1. Nabór kandydatów na studia dzienne nast?puje na podstawie wyników post?powania kwalifikacyjnego, które:
• na  kierunkach:   Biologia,   Biotechnologia, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Ekonomia, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Prawo, Weterynaria, Zarz?dzanie i marketing obejmuje  egzaminy  wst?pne  -  pisemne;
• na  kierunkach:   Filologia:  (specjalno??   filologia  germa?ska,   specjalno?? filologia angielska), Filologia polska, Matematyka - obejmuje egzaminy wst?pne pisemne i ustne;
• na kierunkach:  Administracja,  Budownictwo,   Edukacja   techniczno-informatyczna,   Historia,   In?ynieria chemiczna i procesowa,  In?ynieria ?rodowiska, Mechanika   i   budowa maszyn,   Ochrona   ?rodowiska   (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony  ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Piel?gniarstwo,    Politologia,    Rolnictwo, Rybactwo, Socjologia, Stosunki    mi?dzynarodowe,    Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka. Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), Zootechnika - obejmuje  konkurs  (ranking ?wiadectw  dojrza?o?ci.  Dla kandydatów    posiadaj?cych    ?wiadectwo dojrza?o?ci   uzyskane   w   systemie „nowej matury" - obejmuje konkurs (ranking)     ?wiadectw     uko?czenia szko?y ?redniej;
• na kierunkach:  Architektura krajobrazu, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - przebiega dwucz??ciowo, a jego elementami  s?:  w przypadku  kierunku  Architektura    krajobrazu    -    egzamin wst?pny (praktyczny, tj. ocena predyspozycji plastycznych - rysunek) oraz  konkurs  (ranking)  ?wiadectw dojrza?o?ci (dla kandydatów posiadaj?cych    ?wiadectwo    dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury" - obejmuje  konkurs  (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej z przedmiotów okre?lonych w
za??czniku l ??cznie z ocen? z egzaminu   praktycznego   -   tylko dla kandydatów,    którzy    uzyskali    co najmniej ocen? dostateczn? z egzaminu   praktycznego;   w przypadku
kierunku   Edukacja   artystyczna   w zakresie sztuk plastycznych - egzamin wst?pny praktyczny oraz rozmowa kwalifikacyjna z historii sztuki dla kandydatów, którzy uzyskali
co najmniej ocen? dostateczn? z egzaminu praktycznego;
• na kierunkach: Filologia (sp. filologia  wschodnios?owia?ska,  filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia ukrai?sko-polska), Filozofia, Teologia - obejmuje rozmow? kwalifikacyjn?;
• na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - obejmuje egzaminy   praktyczne; ocena niedostateczna ze sprawdzianu gry na instrumencie,  eliminuje  kandydata z dalszego post?powania kwalifikacyjnego.
2.   Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów dziennych okre?la za??cznik l do niniejszej Uchwa?y.
3.    Przepis ust. l nie dotyczy kandydatów, o których mowa w § 3.
§ 3
Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów przez wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 27 Senatu Uniwersytetu z 6 grudnia 2002 r.
§ 4
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne  powo?ywane przez dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.
2. Senat powo?uje  Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:
a) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
b) dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
c) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci lub ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej,
d) organizacja    i    przeprowadzanie wszystkich form egzaminu wst?pnego,
e) przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
f) zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
g) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do zada? Komisji Uczelnianej nale?y:
a) koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
b) organizacja opracowania testów na egzamin pisemny,
c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).
§ 5
1.  Od  kandydatów  na  I  rok studiów wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a) podanie i ?yciorys (na formularzu),
b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??;
c) ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale ??cznie z orygina?em ?wiadectwa dojrza?o?ci - wy??cznie kandydaci  posiadaj?cy ?wiadectwo  dojrza?o?ci  uzyskane w systemie „nowej matury", przyst?puj?cy do post?powania kwalifikacyjnego obejmuj?cego konkurs (ranking) ?wiadectw;
d) orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,
e) pi?? fotografii o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
f) dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,
g) kserokopia dowodu osobistego - strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku - kserokopia strony l i 2.
2. Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
a) dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
b) odpis dyplomu uko?czonych studiów zawodowych.
2.  W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany   kierunek   studiów.
3.   Dokumenty wymienione w ust. l kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów - w terminie do 15 czerwca 2004 r.
§ 6
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia w ramach rekrutacji jednotorowej oraz dwucz??ciowej:
1. Rekrutacj? jednotorow? na studia dzienne wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
• na kierunkach:  Administracja,  Budownictwo, Edukacja techniczno-informatyczna, Historia,   In?ynieria chemiczna i procesowa, In?ynieria ?rodowiska,   Mechanika   i   budowa maszyn,   Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz.  Ochrony  ?rodowiska i  Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Piel?gniarstwo,     Politologia, Rolnictwo, Rybactwo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), Zootechnika  -  konkurs  (ranking)  ?wiadectw dojrza?o?ci. Dla kandydatów posia daj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury" - obejmuje  konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej;
• na  kierunkach:   Biologia,   Biotechnologia, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Ekonomia, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Prawo, Weterynaria, Zarz?dzanie i  marketing - egzaminy wst?pne - pisemne;
• na kierunkach: Filozofia, Filologia (sp. Filologia wschodnios?owia?ska, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, filologia rosyjska z j?zykiem  angielskim,  filologia  ukrai?sko-polska), Teologia - rozmow? kwalifikacyjn?.
2. W ramach rekrutacji dwucz??ciowej na studia dzienne, post?powanie kwalifikacyjne wyznacza:
• na kierunku: Architektura krajobrazu - egzamin praktyczny oraz konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci (dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury" - obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej z przedmiotów   okre?lonych   w   za??czniku l ??cznie z ocen? z egzaminu praktycznego, który stanowi drug? cz??? post?powania kwalifikacyjnego;
• na kierunkach: Matematyka, Filologia polska - egzamin pisemny i ustny;
• na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - egzaminy praktyczne;
• na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - egzamin praktyczny i rozmow? kwalifikacyjn?.
• na kierunku: Filologia (specjalno?ci: filologia   germa?ska,   filologia   angielska) - egzamin pisemny oraz egzamin ustny. Do egzaminu ustnego przyst?puj?   wy??cznie   kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskaj? co najmniej 51 punktów.
3. Og?oszenie w dziekanatach rankingu kandydatów wg ?redniej ocen z przedmiotów kwalifikacyjnych na ?wiadectwie (dojrza?o?ci lub ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej) z podaniem ogólnej listy kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na studia w ramach tego kryterium (oprócz kierunku wymienionego w ust. 2a) nast?pi -dnia 25 czerwca 2004 r.
4. ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. l za?wiadczenie Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
5. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust.5) w skali innej ni? 1-6 lub 2-5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz:
a) w ramach rekrutacji jednotorowej (ranking ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego ustnego z dwóch przedmiotów:
• na kierunkach: Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo, Piel?gniarstwo, Zootechnika - biologia i chemia lub matematyka;
• na kierunkach:  In?ynieria  chemiczna i procesowa, Technologia  ?ywno?ci i ?ywienie   cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t) - matematyka i chemia;
• na kierunku Pedagogika: j?zyk polski i historia;
• na   kierunkach: Budownictwo, Edukacja techniczno-informatyczna, In?ynieria ?rodowiska,  Mechanika i  budowa maszyn, Technika rolnicza i le?na — matematyka i fizyka;
• na kierunku: Socjologia, Politologia - historia i wiedza o spo?ecze?stwie;
• na   kierunkach:   Administracja, Historia,  Stosunki  mi?dzynarodowe - geografia i historia;
b) w ramach rekrutacji dwucz??ciowej musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego - ustnego z dwóch przedmiotów:
• na kierunku: Architektura krajobrazu - biologia i matematyka.
§ 7
Zasady post?powania kwalifikacyjnego.
A.  Konkurs ?wiadectw dojrza?o?ci i ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej:
1. Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci  oblicza si?  ?redni? arytmetyczn? ocen na  ?wiadectwie  dojrza?o?ci z uwzgl?dnianych przedmiotów (za?. 1). Kandydaci posiadaj?cy
?wiadectwo   dojrza?o?ci   uzyskane   w systemie  „nowej   matury"  kwalifikowani   s?   na podstawie   ?wiadectwa uko?czenia szko?y ?redniej z uwzgl?dnieniem przedmiotów (za?. 1).
2. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej   ogólnej   przyjmuje   si?   ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci).
3. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych.
4. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie    dojrza?o?ci    i    ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje   si?   nast?puj?ce   warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).
5. W przypadku legitymowania si? przez kandydata certyfikatem j?zyka obcego (angielskiego,   niemieckiego,   francuskiego,    rosyjskiego,    hiszpa?skiego, portugalskiego, w?oskiego), przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci, do obliczenia ?redniej arytmetycznej ocen uwzgl?dnia si? najwy?sz? warto?? liczbow? okre?lon? w obowi?zuj?cym systemie ocen - 6,0 (celuj?cy) zgodnie z zasadami okre?lonymi w za?. 5. Dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury" - kwalifikowanych w konkursie ?wiadectw na podstawie ?wiadectwa uko?czenia szko?y ?redniej - podstaw? do uznania wyników certyfikatu (wg. zasad okre?lonych w za?. 5) stanowi ?wiadectwo dojrza?o?ci „nowej matury". Kandydaci korzystaj?cy z uprawnie? do uznania wyniku certyfikatu, zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w §5 ust.l- orygina? certyfikatu.
B. Egzaminy wst?pne.
Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego - okre?la za??cznik 2 do niniejszej Uchwa?y.
1. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
2. Pisemne prace egzaminacyjne - testowe na kierunkach studiów dziennych, na których post?powanie rekrutacyjne obejmuje wy??cznie egzaminy pisemne - testowe, kwalifikowane s? w skali:
• kierunek: Prawo, przedmioty: historia Polski oraz j?zyk obcy - od O do 50 punktów,
• kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna; przedmioty: j?zyk polski z elementami nauki o j?zyku oraz norm poprawno?ci j?zykowej, ogólnej orientacji na temat ?rodków
masowego przekazu  - od O do 50 punktów oraz historia Polski po 1945 roku i wiedza o spo?ecze?stwie - od O do 50 punktów;
• kierunki: Geodezja i kartografia, Ekonomia, Zarz?dzanie i marketing, Informatyka;  przedmioty:   matematyka - od O do 70 punktów, j?zyk obcy - od O do 30 punktów;
• kierunek:  Gospodarka przestrzenna - przedmioty: geografia  - od 0 do 70 punktów, j?zyk obcy – od 0 do 30 punktów;
• kierunek: Weterynaria pisemna praca testowa z zakresu biologii i chemii - od O do 100 punktów;
• kierunki: Biologia, Biotechnologia - przedmiot: biologia - 0-100 punktów.
3. Pisemne prace egzaminacyjne na kierunku: Filologia polska oraz Matematyka, kwalifikowane s? w skali 2-5.
4. Pisemne prace egzaminacyjne - testowe na kierunkach: Filologia (specjalno??: filologia angielska, specjalno??: filologia germa?ska),  oceniane s? w skali od O do 100 punktów.
5. Wyniki egzaminów ustnych, praktycznych oraz rozmów kwalifikacyjnych, w tym równie? egzaminów ustnych, o których mowa w §6 ust. 6, oceniane s? w skali 2-5.
6. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj? co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danego przedmiotu; b??dy i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj?  przewodnicz?cemu  wydzia?owej komisji rekrutacyjnej; w przypadku   niezgodno?ci   opinii   egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
7. Ka?dy z przedmiotów egzaminacyjnych jest oceniany i punktowany oddzielnie.
8. Wynik egzaminu pisemnego, o którym mowa w ust. 2 jest sum? punktów uzyskanych z przedmiotów egzaminacyjnych, z wy??czeniem kierunków: Biologia, Biotechnologia oraz Weterynaria, na których wynik egzaminu pisemnego  stanowi   liczba  uzyskanych punktów  z przedmiotu  egzaminacyjnego.
9. Wynik egzaminu pisemnego, o którym mowa w ust. 3 stanowi liczba uzyskanych punktów z przedmiotu egzaminacyjnego.
10. Wynik post?powania  rekrutacyjnego ??cz?cego formy kwalifikacji: pisemn? - testow? oraz ustn? (kierunek: Filologia, specjalno?ci: filologia germa?ska i filologia angielska) jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obydwu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne. Do egzaminu ustnego dopuszczeni s? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania punktów uzyskanych w obu formach kwalifikacyjnych na ocen?, okre?la za??cznik 3 do niniejszej Uchwa?y.
11. Minimum punktowe do uznania wyniku egzaminu za pozytywny (poza wymienionym w ust. 10 kierunkiem studiów)   stanowi   50%   sumy  punktów mo?liwych  do  uzyskania  w  wyniku post?powania kwalifikacyjnego.
12. Za  pozytywny  wynik post?powania kwalifikacyjnego na kierunku, o którym mowa w ust. 10 uznaje si? ocen? - dostateczny.
13. W przypadku legitymowania si? przez kandydata certyfikatem j?zyka obcego (angielskiego,   niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego), przy obliczaniu wyniku post?powania kwalifikacyjnego dla kierunków, uwzgl?dniaj?cych w post?powaniu kwalifikacyjnym egzamin z jednego z ww. j?zyków obcych, z wy??czeniem  kierunku  filologia  o specjalno?ciach:    filologia   angielska, filologia germa?ska, filologia wschodnios?owia?ska, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, do obliczenia wyniku egzaminu, przyjmuje si? najwy?sz? warto?? punktow? egzaminu z j?zyka obcego - zgodnie z zasadami okre?lonymi w za?. 5. Kandydaci korzystaj?cy   z  uprawnie?   do   uznania wyniku   certyfikatu,   zobowi?zani   s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w  §5  ust. 1 -  orygina? certyfikatu.
14. Egzamin  dojrza?o?ci   z  przedmiotów obowi?zuj?cych na egzaminie pisemnym w Uniwersytecie (biologii, geografii, historii, j?zyka polskiego, j?zyka rosyjskiego, matematyki), z?o?ony
w szkole ?redniej  przed  Pa?stwow? Komisj?  Egzaminacyjn?  z  udzia?em przedstawicieli (egzaminatorów) Uniwersytetu, mo?e by? uznany za egzamin wst?pny na studia dzienne z danego przedmiotu, wed?ug zasad okre?lonych w wyprzedzaj?cej pisemnej umowie stron (szko?y ?redniej i Uniwersytetu).
§ 8
Tryb post?powania kwalifikacyjnego.
1. Po zako?czeniu konkursu ?wiadectw (dojrza?o?ci   i  ?wiadectw  uko?czenia szko?y ?redniej), komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym.
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. l, wy?ej wymienione komisje sporz?dzaj? list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów:
a) kierunków: Administracja, Architektura krajobrazu, Edukacja techniczno-informatyczna, Budownictwo, Historia, In?ynieria chemiczna i procesowa, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika,  Piel?gniarstwo,  Politologia, Rolnictwo, Rybactwo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci   i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci),   Towaroznawstwo    (na    Wydz.  Bioin?ynierii Zwierz?t),  Zootechnika  - w  ramach ogólnego limitu miejsc,
b) do tego limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).
3. Na kierunkach, na których obowi?zuje tylko konkurs ?wiadectw (dojrza?o?ci lub uko?czenia szko?y ?redniej), kandydaci ze ?redni? ocen na ?wiadectwie (dojrza?o?ci lub uko?czenia szko?y ?redniej) z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym poni?ej 3,0 - mog? by? przyj?ci na studia wy??cznie w charakterze wolnego s?uchacza w trybie odwo?awczym (w ramach okre?lonego wcze?niej limitu miejsc). Na kierunku architektura krajobrazu -kandydaci ze ?redni? ocen poni?ej 3,0 z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym (konkurs ?wiadectw dojrza?o?ci/?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej ??cznie z ocen? z egzaminu praktycznego) - mog? by? przyj?ci na studia wy??cznie w charakterze wolnego s?uchacza w trybie odwo?awczym (w ramach okre?lonego wcze?niej  limitu miejsc).
4. Po zako?czeniu egzaminu (dotyczy kierunków wymienionych w §2 ust. l pkt a) komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug:
a) Uzyskanej ??cznej liczby punktów z przedmiotów egzaminacyjnych (kierunki: Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Ekonomia, Geodezja i kartografia, Gospodarka     przestrzenna, Informatyka, Prawo, Zarz?dzanie i marketing);
b) uzyskanej liczby punktów z przedmiotu egzaminacyjnego (kierunki  studiów  dziennych:  Biologia, Biotechnologia, Weterynaria).
5. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 4, komisje sporz?dzaj? (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów.
6. Po zako?czeniu rekrutacji na kierunki, na których post?powanie rekrutacyjne wyznacza?o ró?ne (??czne) formy kwalifikacji, wydzia?owa (kierunkowa)  komisja  rekrutacyjna  sporz?dza rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci  wed?ug uzyskanej ??cznej liczby  punktów  lub  liczby  punktów z danej formy kwalifikacji. Po dokonaniu tej czynno?ci  sporz?dza (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów - w ramach ogólnego limitu naboru.
7. We wszystkich etapach i formach naboru, przy jednakowej  ?redniej  ocen lub liczbie punktów nie uprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia (z powodu wyczerpania limitu   miejsc),   dodatkowe   kryterium kwalifikacji stanowi:
a) ?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci - wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci;
b) ?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej - dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury"), z zastrze?eniem   okre?lonym   w   §7-A, ust. 3 i 5 oraz §6 ust. 6.
8. Og?oszenie pe?nych list kandydatów przyj?tych na studia:
a) na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw (dojrza?o?ci / uko?czenia szko?y ?redniej) nast?pi -25 czerwca 2004 r.
b) na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o inne formy kwalifikacji - okre?la za??cznik 2 do niniejszej Uchwa?y.
§ 9
1. Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia dzienne w ramach kryterium kwalifikacyjnego, obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw i nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc - mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli na tym kierunku s? wolne miejsca i obowi?zywa?y te same b?d? pokrewne przedmioty konkursowe. Decyzj? podejmuj? przewodnicz?cy wydzia?owych komisji rekrutacyjnych, w ci?gu 14 dni po og?oszeniu wyników rekrutacji.
2. Kandydaci, którzy z?o?yli z wynikiem pozytywnym egzaminy wst?pne na studia dzienne i nie zostali przyj?ci na I rok danego kierunku studiów z powodu braku miejsc - mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów w Uniwersytecie, je?eli na tym kierunku s? wolne miejsca i obowi?zuj? egzaminy wst?pne z tych samych przedmiotów. Decyzj? podejmuj? przewodnicz?cy wydzia?owych komisji rekrutacyjnych, w ci?gu 14 dni po og?oszeniu wyników rekrutacji.
§ 10
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 26 lipca 2004 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.
2. Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonym  terminie  o?wiadczenia oznacza rezygnacj? ze studiów dziennych i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych  do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
§ 11
1. Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, którzy:
a) przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw i nie zostali przyj?ci na studia - w uzasadnionych  przypadkach przys?uguje prawo  z?o?enia odwo?ania  do  rektora   Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do dnia 26 lipca 2004 r.
b) przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego jednotorowego (egzaminacyjnego) – na kierunkach: Biologia,   Biotechnologia,   Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Ekonomia, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Prawo, Weterynaria, Zarz?dzanie i marketing lub innego post?powania egzaminacyjnego, obejmuj?cego ró?ne (??czone) formy kwalifikacji, tj. przyst?pili do egzaminów, zdali egzaminy z wynikiem pozytywnym lub uzyskali liczb? punktów, uznaj?c? wynik post?powania kwalifikacyjnego za pozytywny i nie zostali przyj?ci na studia w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do dnia 26 lipca 2004 r. Odwo?anie nie przys?uguje kandydatom, którzy zrezygnowali z post?powania egzaminacyjnego,
c) przyst?pili do rankingu ostatecznego wyniku studiów zawodowych (na studiach magisterskich uzupe?niaj?cych) i nie zostali przyj?ci na studia - w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminach.
2. Kandydaci wymienieni w ust. l mog? równie? ubiega? si? w ramach odwo?a? o dopuszczenie do studiów w charakterze wolnego s?uchacza - za odp?atno?ci?.
3. Decyzj?  w  sprawie  odwo?a?  podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
§ 12
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów (w ramach odwo?a?) zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 23 sierpnia 2004 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata. Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonym terminie o?wiadczenia oznacza rezygnacj? ze studiów i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
2. Kandydaci dopuszczeni do studiów w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie. w terminie do dnia 23 sierpnia 2004 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
a) „Zasady  studiowania w Uniwersytecie   w   charakterze   wolnego s?uchacza" opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b) dowód wp?aty - op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza,  okre?lonej  przez  rektora Uniwersytetu.
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wy znaczonym terminie ww. dokumentów, powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.
§ 13
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego, zdali egzaminy (je?li takie obowi?zywa?y) lub uzyskali liczb? punktów uznaj?c? wynik post?powania kwalifikacyjne go za pozytywny i nie zostali przyj?ci na studia w ramach odwo?a?, mog? ubiega? si? o przyj^ ci? na studia w charakterze wolnego s?uchacz - za odp?atno?ci?, w ramach ewentualnego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Kandydaci mog? sk?ada? podania w dziekanacie Wydzia?u       w terminie do dnia 9 wrze?nia 2004 r.
§ 14
II. Zasady naboru na studia magisterskie uzupe?niaj?ce.
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce danego kierunku jest posiadanie dyplomu  uko?czenia  studiów  zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego limitu miejsc.
2. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.
§ 16
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwa?a Nr 111
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania kandydatów  na  I  rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2004 roku.

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, póz. 385 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:
§1
1. Uniwersytet  prowadzi   nabór  kandydatów   na   studia   zaoczne:  jednolite magisterskie,   zawodowe   oraz  magisterskie uzupe?niaj?ce w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.
2. Uniwersytet  prowadzi   nabór  kandydatów na studia zaoczne zawodowe-licencjackie   na kierunek   piel?gniarstwo. Studia przeznaczone s? dla piel?gniarek, które posiadaj? ?wiadectwo dojrza?o?ci   i   uko?czy?y  liceum  medyczne   lub   szko??   policealn?   albo szko?? pomaturaln?, kszta?c?c? w zawodzie piel?gniarki.
§ 2
1. Zasady rekrutacji na jednolite magisterskie oraz zawodowe studia zaoczne.
1. Nabór kandydatów nast?puje na podstawie wyników post?powania kwalifikacyjnego, które:
• na kierunkach: Administracja, Biologia, Budownictwo, Edukacja techniczno-informatyczna, Ekonomia, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Historia, Filologia polska, Filozofia, Geodezja i kartografia, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Politologia, Prawo, Rolnictwo, Rybactwo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci), Zarz?dzanie i marketing, Zootechnika - obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci. Dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury" obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej;
• na kierunku: Piel?gniarstwo obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci  z  przedmiotów  okre?lonych w za?. l ??cznie z ocen? z egzaminu z przygotowania zawodowego;
• na kierunku: Matematyka - obejmuje egzamin pisemny i ustny;
• na kierunkach: Filologia, specjalno??: filologia rosyjska, Teologia - obejmuje   rozmow?   kwalifikacyjn?;
2. Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów okre?la za??cznik l do niniejszej Uchwa?y.
3. Przepis ust. l nie dotyczy kandydatów, o których mowa w §3 i §7 -A ust. 7 i 8
§ 3
Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów przez wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 27 Senatu Uniwersytetu z 6 grudnia 2002 roku.
§ 4
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje     rekrutacyjne powo?ywane przez dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.
2. Senat  powo?uje   Uczelnian?  Komisj? Rekrutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych), nale?y w szczególno?ci:
a) przyjmowanie    i    kompletowanie dokumentów kandydatów,
b) dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
c) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci, ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej lub egzaminu,
d) organizacja i przeprowadzanie wszystkich form egzaminów wst?pnych,
e) przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
f) zawiadamianie   kandydatów   o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
g) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do zada? Komisji Uczelnianej, nale?y:
a) koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
b) organizacja opracowania testów na egzaminy pisemne,
c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od  decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).
§ 5
1.   Od kandydatów na studia wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a) podanie i ?yciorys (na formularzu),
b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??,
c) ?wiadectwo    uko?czenia    szko?y ?redniej w oryginale ??cznie z orygina?em ?wiadectwa dojrza?o?ci-wy??cznie kandydaci posiadaj?cy ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury", przyst?puj?cy do post?powania kwalifikacyjnego obejmuj?cego konkurs (ranking) ?wiadectw;
d) orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,
e) pi?? fotografii o wymiarach 37x52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
f) dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,
g) kserokopia dowodu osobistego-strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku - kserokopia strony l i 2.
2. Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia zawodowe - licencjackie kierunku piel?gniarstwo do pliku dokumentów  zobowi?zani  s?  do??czy?:
1) dyplom zawodowy uprawniaj?cy do wykonywania zawodu piel?gniarki;
2) za?wiadczenie  zak?adu  pracy  potwierdzaj?ce co najmniej dwuletnie  do?wiadczenie  zawodowe  w zawodzie piel?gniarki.
3. Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia magisterskie uzupe?niaj?ce do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
1) dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
2) odpis  dyplomu uko?czonych  studiów zawodowych.
4.  W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.
5.  Dokumenty wymienione w ust. l, 2, 3 kandydaci   sk?adaj?   w   dziekanatach wydzia?ów – w terminie do 15 lipca 2004 r.
§ 6
Tryb ubiegania sic o przyj?cie na studia w ramach rekrutacji jednotorowej i dwucz??ciowej.
1. Rekrutacj? jednotorow? wyznacza post?powanie  kwalifikacyjne  obejmuj?ce:
• na kierunkach: Administracja, Biologia, Budownictwo, Edukacja techniczno-informatyczna, Ekonomia, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Historia, Filologia polska, Filozofia, Geodezja i kartografia, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Politologia, Prawo, Rolnictwo, Rybactwo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Zarz?dzanie i marketing, Zootechnika -konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci. Dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury" - obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej;
• na kierunku: Piel?gniarstwo obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci  z przedmiotów  okre?lonych w za?. l ??cznie z ocen? z egzaminu z przygotowania zawodowego;
• na kierunkach: Filologia, specjalno?? filologia rosyjska, Teologia - rozmow? kwalifikacyjn?;
2. Rekrutacj? dwucz??ciow? wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
• na kierunku: Matematyka - egzamin pisemny i ustny.
§ 7
Zasady post?powania kwalifikacyjnego:
A. Konkurs ?wiadectw dojrza?o?ci i ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej:
1. Przy konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? ?redni? arytmetyczn? ocen na   ?wiadectwie    z   uwzgl?dnianych przedmiotów (za?.  1). Kandydaci posiadaj?cy ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury" kwalifikowani s? na podstawie ?wiadectwa uko?czenia szko?y ?redniej z uwzgl?dnieniem przedmiotów (za?. 1).
2. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczenia ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ocen? ko?cowej klasyfikacji  w  szkole  ?redniej  oraz  oceny uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci).
3. Do ?redniej ocen nie bierze si? pod uwag? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych.
4. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie   dojrza?o?ci   lub   uko?czenia szko?y ?redniej - zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).
5. W   przypadku   niewyst?powania   na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub uko?czenia szko?y ?redniej oceny z przedmiotu obj?tego post?powaniem kwalifikacyjnym,   do   obliczania   ?redniej ocen uwzgl?dnia si? O (zero) punktów z tego przedmiotu.
6. W przypadku legitymowania si? przez kandydata certyfikatem j?zyka obcego (angielskiego,   niemieckiego,   francuskiego,    rosyjskiego,    hiszpa?skiego, portugalskiego, w?oskiego), przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci do obliczenia ?redniej arytmetycznej ocen uwzgl?dnia  si?  najwy?sz? warto?? liczbow? okre?lon? w obowi?zuj?cym systemie ocen - 6,0 (celuj?cy) zgodnie z zasadami okre?lonymi w za?. 4.    Dla    kandydatów    posiadaj?cych ?wiadectwo   dojrza?o?ci   uzyskane   w systemie „nowej matury" - kwalifikowanych   w  konkursie   ?wiadectw   na podstawie     ?wiadectwa     uko?czenia szko?y ?redniej - podstaw? do uznania wyników certyfikatu (wg zasad okre?lonych w za?. 4) stanowi ?wiadectwo
dojrza?o?ci „nowej matury". Kandydaci korzystaj?cy z uprawnie? do uznania wyników certyfikatu j?zykowego, zobowi?zani s? do??czy? do kompletu sk?adanych   dokumentów,   o których mowa w § 5 ust. l, 2 - orygina? certyfikatu.
7. ?wiadectwa   maturalne   uzyskane   za granic?  uznaje   si?   za   równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci   legitymuj?cy   si?   ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1,2,3 za?wiadczenie Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
8. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust. 7) w skali innej ni? 1-6 lub 2-5, nie przelicza si?.
Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w ramach konkursu ?wiadectw, lecz obowi?zuje go przyst?pienie do egzaminu wst?pnego -ustnego z dwóch przedmiotów:
• na kierunkach: Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska  i Rolnictwa  oraz  Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo,  Rolnictwo,  Rybactwo i Zootechnika  -   biologia i chemia lub matematyka;
• na kierunkach: Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci): matematyka i chemia;
• na kierunku: Ekonomia, Zarz?dzanie   i   marketing:   matematyka   i geografia;
• na kierunkach: Budownictwo, Edukacja techniczno-informatyczna, Mechanika i budowa maszyn, Technika rolnicza i le?na, Geodezja i kartografia: matematyka i fizyka;
• na kierunkach:  Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Filologia polska, Pedagogika: j?zyk polski i historia;
• na kierunkach: Politologia, Prawo, Socjologia:   historia   i   wiedza   o spo?ecze?stwie;
• na kierunku: Filozofia: biologia i historia;
• na kierunkach: Administracja, Historia, Stosunki mi?dzynarodowe: historia i geografia;
• na kierunku: Biologia, Piel?gniarstwo: biologia i chemia.
B. Egzaminy wst?pne
Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego - okre?la za??cznik 2.
1. Egzaminy wst?pne ustne dla kandydatów, o których mowa w § 7 - A ust. 7 i 8 odb?d? si? 20 lipca 2004 r.
2. Do przeprowadzenia egzaminu wst?pnego uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
3. Pisemne prace egzaminacyjne na kierunku: Matematyka kwalifikowane s? w skali 2-5.
4. Wyniki egzaminów ustnych oraz rozmów kwalifikacyjnych, w tym równie? egzaminów ustnych, o których mowa w §7-A ust. 8, oceniane s? w skali 2-5. W post?powaniu rekrutacyjnym (rozmowie  kwalifikacyjnej)  na kierunku filologia,   sp.   filologia   rosyjska   nie uwzgl?dnia si? certyfikatu j?zykowego.
5. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj? co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danego przedmiotu; b??dy i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
6. Ka?dy  z  przedmiotów  egzaminacyjnych jest oceniany i punktowany oddzielnie.
7. Wynik egzaminu pisemnego, o którym mowa w ust. 3 jest sum? punktów uzyskanych z przedmiotów egzaminacyjnych.
8. Wynik post?powania rekrutacyjnego ??cz?cego formy kwalifikacji: pisemn? i ustn?   (kierunek: Matematyka)   jest sum? punktów uzyskanych w poszczególnych etapach.
9. Minimum punktowe do uznania egzaminu za pozytywny stanowi 50% sumy punktów mo?liwych do uzyskania w wyniku post?powania kwalifikacyjnego.
§ 8
Tryb post?powania kwalifikacyjnego:
1. Po zako?czeniu konkursu ?wiadectw (dojrza?o?ci /uko?czenia szko?y ?redniej) lub egzaminów wst?pnych (ustnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu pisemnego) komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen lub liczby punktów z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym (z uwzgl?dnieniem § 7).
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. l, wy?ej wymienione komisje sporz?dzaj? list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów:
• bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad)
• oraz wed?ug uzyskanej najwy?szej ?redniej ocen w konkursie ?wiadectw (dojrza?o?ci/uko?czenia szko?y ?redniej) lub najwy?szej liczby punktów z egzaminów wst?pnych, w ramach ustalonego limitu miejsc.
3. Przy jednakowej  ?redniej  ocen,  nie uprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia (z powodu wyczerpania  limitu  miejsc),  dodatkowe kryterium kwalifikacji stanowi:
• ?rednia  arytmetyczna ze  wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci - wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci;
• ?rednia  arytmetyczna  ze  wszystkich  ocen na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej - dla kandydatów   posiadaj?cych   ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury", z zastrze?eniem okre?lonym w §7-A ust. 3, 5 i 6 oraz z wy??czeniem kandydatów, o których mowa w §7-A ust. 7 i 8.
4. Og?oszenie list kandydatów przyj?tych na studia nast?pi:
• na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o  wy??cznie konkurs (ranking)   ?wiadectw   (dojrza?o?ci/uko?czenia szko?y ?redniej) - 23 lipca 2004 r.;
• na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o inne formy kwalifikacji - okre?la za??cznik 2 do niniejszej Uchwa?y.
§ 9
1. Kandydaci, którzy nie zostali przyj?ci na I rok danego kierunku studiów z powodu braku miejsc, mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów zaocznych w Uniwersytecie, je?eli na tym kierunku s? wolne miejsca.
2. Decyzj?   podejmuj?   przewodnicz?cy wydzia?owych komisji rekrutacyjnych, w ci?gu 14 dni od daty og?oszenia wyników rekrutacji.
§ 10
1. Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyj?tym na studia (w tym na studia magisterskie uzupe?niaj?ce) w uzasadnionych przypadkach, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 16 sierpnia 2004 roku.
2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 (w ramach odwo?a?) mog? równie? ubiega? si? o dopuszczenie do studiów w charakterze wolnego  s?uchacza – za odp?atno?ci?.
3. Decyzj?  w  sprawie  odwo?a?  podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
§ 11
II. Zasady naboru na magisterskie studia uzupe?niaj?ce
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na pomagisterskie studia ko?cielne - jest posiadanie  dyplomu  uko?czenia studiów magisterskich kierunku teologia. Kryterium kwalifikacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna.
2. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie  studia  uzupe?niaj?ce kierunku filologia, sp. filologia angielska oraz sp. filologia germa?ska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych tego samego kierunku studiów i specjalno?ci kszta?cenia. Kryterium   kwalifikacji   stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego - testowego. Za pozytywny wynik post?powania kwalifikacyjnego uznaje si? ocen? - dostateczny, tj. uzyskanie co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników post?powania egzaminacyjnego, okre?la za??cznik 3 do niniejszej Uchwa?y.
3. Na kierunkach: filologia, sp. filologia angielska oraz sp. filologia germa?ska, przy jednakowej liczbie punktów nie-uprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny).
4. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce danego kierunku (poza wymienionymi w §11 ust. 1,2)- jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
5. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru na studia wymienione w ust. l, 2, 4-udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.
6. W post?powaniu kwalifikacyjnym (egzaminacyjnym) na studia magisterskie uzupe?niaj?ce na kierunku filologia, sp. filologia angielska oraz sp. filologia germa?ska nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.
§ 12
1. Studia zaoczne (zawodowe, jednolite magisterskie  oraz  magisterskie uzupe?niaj?ce) s? odp?atne.
2. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 6 wrze?nia 2004  r. Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty op?aty za studia, przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie. Brak op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzierezygnacj? kandydata z podj?cia  nauki  w Uniwersytecie   i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
3. Kandydaci dopuszczeni do studiów w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 6 wrze?nia 2004 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
a) „Zasady  studiowania  w  Uniwersytecie   w   charakterze   wolnego s?uchacza" opatrzone w?asnor?cznym  (czytelnym) podpisem  kandydata,
b) dowód wp?aty - op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza,  okre?lonej   przez  rektora Uniwersytetu.
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, oznacza rezygnacj? z podj?cia nauki w Uniwersytecie i powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.
§ 13
Kandydaci, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego, zdali egzamin (je?li taki obowi?zywa?) i nie zostali przyj?ci na studia w ramach odwo?a?, mog? ubiega? si? o przyj?cie na studia w charakterze wolnego s?uchacza - za odp?atno?ci?, w ramach ewentualnego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Podania kandydaci mog? sk?ada? w dziekanacie Wydzia?u, w terminie do dnia 9 wrze?nia 2004 r.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.
§ 15
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwa?a Nr 112
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na studia dzienne w Uniwersytecie w 2004 r., na kierunki na których przewidziano egzaminy wst?pne, kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”.

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, póz. 385 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia co nast?puje:
§ 1
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz zawodowe:
1. Nabór kandydatów na studia dzienne na kierunkach, na których przewidziano egzaminy wst?pne, nast?puje na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego z?o?onego na poziomie co najmniej podstawowym lub rozszerzonym z obowi?zkowych przedmiotów: matematyka, j?zyk polski, j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dodatkowego co najmniej jednego przedmiotu przedstawionego do wyboru (za??cznik l do niniejszej uchwa?y z zastrze?eniem ust.2).
2. Nabór kandydatów na studia dzienne - absolwentów  szkó?  lub oddzia?ów z nauczaniem ojczystego j?zyka mniejszo?ci narodowej, na kierunkach, na których przewidziano egzaminy wst?pne, nast?puje na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego   z?o?onego   na   poziomie   co najmniej podstawowym lub rozszerzonym z obowi?zkowych przedmiotów:
matematyka, j?zyk polski, j?zyk obcy nowo?ytny, ojczysty j?zyk mniejszo?ci narodowej a tak?e z dodatkowego co najmniej jednego przedmiotu przedstawionego do wyboru, (za??cznik l
do niniejszej uchwa?y).
3. Terminy obowi?zuj?ce w rekrutacji kandydatów na I rok studiów dziennych okre?la Uchwa?a Nr 110 Senatu Uniwersytetu z dnia 28 listopada 2003 roku.
§ 2
1. Na kierunkach studiów dziennych, na których w post?powaniu kwalifikacyjnym (egzaminacyjnym) kandydat mo?e uzyska? maksymalnie 100 punktów, tj. biologia, biotechnologia, ekonomia, weterynaria, geodezja i kartografia, informatyka, zarz?dzanie i marketing, gospodarka przestrzenna, prawo, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna - wynik egzaminu maturalnego w cz??ci   zewn?trznej   okre?lony w punktach, przeliczany zostaje wg zasady: sum? uzyskanych punktów w cz??ci zewn?trznej egzaminu maturalnego na ?wiadectwie dojrza?o?ci nale?y podzieli? przez wspó?czynnik 4.
2. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie    dojrza?o?ci    wi?cej    ni?    4 przedmiotów do przeliczania wyniku egzaminu  maturalnego w  cz??ci  zewn?trznej,    uwzgl?dnia    si? warto?? wspó?czynnika odpowiadaj?cego liczbie przedmiotów.
3. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci dwóch poziomów z  danego przedmiotu,  do  obliczenia ?redniej ogólnej liczby punktów, przyjmuje   si?   ?redni?   arytmetyczn? wszystkich punktów z tego przedmiotu.
4. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci zapisów „zwolniony" na jednym lub dwóch poziomach na podstawie wyników olimpiady lub posiadanego certyfikatu j?zykowego,
do obliczenia sumy punktów uwzgl?dnia si? 100 punktów z danego przed
miotu. Wykaz olimpiad i certyfikatów uwzgl?dnianych w post?powaniu kwalifikacyjnym kandydatów na I rok studiów, okre?la odpowiednio Uchwa?a Nr 27 Senatu Uniwersytetu z
dnia 6 grudnia  2002 roku oraz Uchwa?a Nr 110 Senatu Uniwersytetu z dnia 28 listopada 2003 roku.
§ 3
1. Na kierunkach studiów dziennych, na których w post?powaniu kwalifikacyjnym (egzaminacyjnym), kandydat oceniany jest w skali 2-5, tj. filologia polska, matematyka, teologia, filozofia, filologia o specjalno?ciach: filologia wschodnios?owia?ska, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia ukrai?sko-polska, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych — wynik egzaminu maturalnego w cz??ci zewn?trznej okre?lony w punktach, tj. suma punktów przeliczony zostaje wg zasady (tabela A).
2. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci dwóch poziomów z danego przedmiotu, do obliczenia ?redniej ogólnej liczby punktów, przyjmuje si? ?redni?  arytmetyczn? wszystkich punktów z tego przedmiotu.
3. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci zapisów „zwolniony" na jednym lub dwóch poziomach na podstawie wyników olimpiady lub posiadanego certyfikatu j?zykowego, do obliczenia sumy punktów uwzgl?dnia si? 100 punktów z danego przedmiotu. Wykaz olimpiad i certyfikatów uwzgl?dnianych w post?powaniu kwalifikacyjnym kandydatów na I rok studiów, okre?la odpowiednio Uchwa?a Nr 27 Senatu Uniwersytetu z dnia 6 grudnia 2002 roku oraz Uchwa?a Nr 110 Senatu Uniwersytetu z dnia 28 listopada 2003 roku.
4. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci wi?cej  ni? 4 przedmiotów - wynik egzaminu maturalnego w cz??ci zewn?trznej okre?lony   w   punktach, tj.   suma   punktów przeliczony zostaje wg zasady (tabela B).
§4
1. Na kierunku studiów dziennych - filologia, specjalno?ci: filologia angielska, filologia germa?ska - wynik egzaminu   maturalnego   w   cz??ci   zewn?trznej    okre?lony    w    punktach, przeliczany zostaje wg zasady: sum? uzyskanych   punktów   w   cz??ci   zewn?trznej   egzaminu  maturalnego  na ?wiadectwie   dojrza?o?ci   nale?y   podzieli? przez wspó?czynnik 2,66.
2. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie    dojrza?o?ci    wi?cej    ni?   4 przedmiotów - wynik egzaminu maturalnego w cz??ci zewn?trznej okre?lony w punktach, przeliczany zostaje wg zasady: sum? uzyskanych punktów w cz??ci zewn?trznej egzaminu maturalnego na ?wiadectwie dojrza?o?ci nale?y podzieli? przez wspó?czynnik 3,33.
3. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci dwóch poziomów z  danego  przedmiotu,  do  obliczenia ?redniej ogólnej liczby punktów, przyjmuje   si?   ?redni?  arytmetyczn? wszystkich punktów z tego przedmiotu.
4. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci zapisów „zwolniony" na jednym lub dwóch poziomach na podstawie wyników olimpiady lub posiadanego  certyfikatu j?zykowego,
do obliczenia sumy punktów uwzgl?dnia si? 100 punktów z danego przedmiotu. Wykaz olimpiad i certyfikatów uwzgl?dnianych w post?powaniu kwalifikacyjnym kandydatów na I rok studiów,        okre?la odpowiednio Uchwa?a Nr 27 Senatu Uniwersytetu z dnia 6 grudnia 2002 roku oraz Uchwa?a Nr 110 Senatu Uniwersytetu z dnia 28 listopada 2003 roku.
§5
1. Po zako?czeniu egzaminu lub dokonaniu czynno?ci okre?lonych w § 2, 3, 4, wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów na podstawie uzyskanej ??cznej  liczby punktów z przedmiotów   egzaminacyjnych   lub   wyników egzaminu maturalnego.
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonych w ust. l wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne sporz?dzaj? (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów.
§6
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.
§ 7
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki


Uchwa?a Nr 113
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na studia zaoczne w Uniwersytecie w 2004 r., na kierunki na których przewidziano egzaminy wst?pne, kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury".

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, póz. 385 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia co nast?puje:
§ 1
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz zawodowe:
1. Nabór kandydatów na studia zaoczne na kierunkach, na których przewidziano egzaminy wst?pne, nast?puje na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego z?o?onego na poziomie co najmniej podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: matematyka, j?zyk polski, j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dodatkowego co najmniej jednego przedmiotu przedstawionego do wyboru (za??cznik l do niniejszej uchwa?y z zastrze?eniem ust. 2).
2. Nabór kandydatów na studia zaoczne - absolwentów szkó? lub oddzia?ów z nauczaniem ojczystego j?zyka mniejszo?ci narodowej, na kierunkach, na których przewidziano egzaminy wst?pne, nast?puje na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego   z?o?onego   na   poziomie   co najmniej   podstawowym   z   obowi?zkowych   przedmiotów:   matematyka, j?zyk polski, j?zyk obcy nowo?ytny, ojczysty j?zyk mniejszo?ci narodowej a tak?e z dodatkowego co najmniej jednego przedmiotu przedstawionego do wyboru, (za??cznik l do niniejszej uchwa?y).
3. Terminy   obowi?zuj?ce   w   rekrutacji kandydatów na I rok studiów zaocznych, okre?la Uchwa?a Nr 111 Senatu Uniwersytetu z dnia 28 listopada 2003 roku.
§ 2
1. Na kierunkach studiów zaocznych, na których w post?powaniu kwalifikacyjnym (egzaminacyjnym), kandydat oceniany jest w skali 2-5, tj. matematyka, teologia, filologia o specjalno?ci: filologia rosyjska - wynik egzaminu maturalnego w cz??ci  zewn?trznej okre?lony w punktach, tj. suma punktów,  przeliczony  zostaje  wg  zasady (tabela A).
2. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie   dojrza?o?ci    wi?cej    ni?   4 przedmiotów - wynik egzaminu maturalnego w cz??ci zewn?trznej okre?lony w punktach, tj. suma punktów przeliczony zostaje wg zasady (tabela B).
3. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci dwóch poziomów z danego przedmiotu,  do  obliczenia ?redniej ogólnej liczby punktów, przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich punktów z tego przedmiotu.
4. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci zapisów „zwolniony" na jednym lub dwóch poziomach na podstawie wyników olimpiady lub posiadanego  certyfikatu j?zykowego, do obliczenia sumy punktów uwzgl?dnia si? 100 punktów z danego przedmiotu. Wykaz olimpiad i certyfikatów uwzgl?dnianych w post?powaniu kwalifikacyjnym kandydatów na I rok studiów,        okre?la odpowiednio Uchwa?a Nr 27 Senatu Uniwersytetu z dnia 6 grudnia 2002 roku oraz Uchwa?a Nr 111 Senatu Uniwersytetu z dnia 28 listopada 2003 roku.
§3
1. Po zako?czeniu egzaminu lub dokonaniu czynno?ci okre?lonych w § 2 wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów na podstawie uzyskanej ??cznej liczby punktów z przedmiotów egzaminacyjnych lub wyników egzaminu maturalnego.
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonych w ust. l wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne sporz?dzaj? (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów.
§4
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.
§ 5
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki


Uchwa?a Nr 114
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie:  funkcjonowania zamiejscowych o?rodków dydaktycznych.

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 póz. 385 z pó?.zm.) i rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie szczegó?owych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego o?rodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydzia?u zamiejscowego uczelni (Dz.U. Nr 61, póz. 538), stanowi si? co nast?puje:
§ 1
Z dniem 28 listopada 2003 roku znosi si?:
1) Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny w Pile;
2) Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny w Ostródzie;
3) Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny w Dzia?dowie;
4) Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny w Rzeszowie;
5) Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny w Rusocinie;
6) Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny w Elbl?gu.
§ 2
1. W Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w Toruniu prowadzone s? zaj?cia dydaktyczne na kierunku geodezja i kartografia.
2. Jednostk? podstawow? realizuj?c? zaj?cia dydaktyczne w ramach prowadzonego kierunku studiów jest Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
§ 3
1. W Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w E?ku z dniem 28 listopada 2003 roku znosi si? prowadzenie zaj?? dydaktycznych na kierunkach: administracja, budownictwo oraz edukacja techniczno-informatyczna.
2. W Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w E?ku prowadzone s? zaj?cia dydaktyczne na kierunkach: geodezja i kartografia oraz pedagogika.
3. Jednostkami podstawowymi realizuj?cymi zaj?cia dydaktyczne w ramach kierunków, o których mowa w ust. 2 s?: Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydzia? Pedagogiki i Wychowania Artystycznego.
§ 4
1. W Zamiejscowym  O?rodku  Dydaktycznym w Braniewie prowadzone s? zaj?cia   dydaktyczne   na   kierunkach: stosunki mi?dzynarodowe, filologia o specjalno?ci filologia rosyjska z j?zykiem angielskim oraz pedagogika.
2. Jednostkami podstawowymi realizuj?cymi zaj?cia dydaktyczne w ramach kierunków, o których mowa w ust. 1 s?: Wydzia? Humanistyczny oraz Wydzia? Pedagogiki i Wychowania Artystycznego.
§ 5
Studenci realizuj?cy zaj?cia w Zamiejscowych O?rodkach Dydaktycznych, o których mowa w § l oraz w § 3 ust. l uchwa?y podejm? kszta?cenie w siedzibie Uniwersytetu - w Olsztynie.
§ 6
Szczegó?owe warunki tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego o?rodka dydaktycznego okre?la rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie szczegó?owych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego o?rodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydzia?u zamiejscowego uczelni (Dz.U. Nr 61, póz. 538).
§7
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

UcUchwa?a   Nr 115 
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na dokonanie zamiany prawa w?asno?ci lokalu mieszkalnego, po?o?onego w Olsztynie przy ul. Puszkina 14, stanowi?cego w?asno?? Uniwersytetu lub okre?lenie innych mo?liwo?ci zbycia tej nieruchomo?ci.

§ 1
Na podstawie § 10 ust. l pkt 3 Statutu Uniwersytetu, Senat wyra?a zgod? na dokonanie zamiany, na wniosek Gminy Olsztyn, prawa w?asno?ci lokalu mieszkalnego Nr 37 o powierzchni u?ytkowej 42,94m2, po?o?onego przy ul. Puszkina 14 oraz zwi?zanego z nim  prawa u?ytkowania wieczystego do 19/1000 cz??ci dzia?ki oznaczonej Nr 41 o powierzchni 633 m", stanowi?cego w?asno?? Uniwersytetu, na prawo w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Olsztynie przy ul. Bolka i Lolka, oznaczonej w ewidencji jako dzia?ka Nr 460 o powierzchni 702 m2, lub okre?lenia innych mo?liwo?ci zbycia wymienionej nieruchomo?ci lokalowej.
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do ustalenia warunków zamiany lub zbycia prawa w?asno?ci lokalu, o którym mowa w niniejszej Uchwale.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwala   Nr 116
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez U W M w Olsztynie umowy konsorcjum z Centrum Zaawansowanych Technologii pod nazw? „Inteligentne ?rodowiska dla kontroli ryzyka, sterowania i diagnostyki w przedsi?biorstwach przysz?o?ci".

Na podstawie art. 48 ust. l pkt 8 -ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27.IX. 1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.
§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z Centrum Zaawansowanych Technologii Akronim „RIMAM1" (Risk Managing Ambient Intelligence) pod nazw? „Inteligentne ?rodowiska dla kontroli ryzyka, sterowania i diagnostyki w przedsi?biorstwach przysz?o?ci".
§ 2
Tekst umowy konsorcjum stanowi za??cznik do Uchwa?y.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwala   Nr 117
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez U W M w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami Suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. „Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód".

Na podstawie art. 48 ust. l pkt 8 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.
§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami Suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. „Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód".
§ 2
Tekst projektu umowy konsorcjum stanowi za??cznik do Uchwa?y.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwala   Nr 118
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie:  utworzenia w UWM Centrum Informacji dla Naukowców przy Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 48 ust. l pkt 10  ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27. IX. 1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.
§ 1
Senat wyra?a zgod? na utworzenie w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Centrum Informacji dla Naukowców.
§ 2
Centrum Informacji dla Naukowców b?dzie dzia?a?o w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Unii Europejskiej. Zadania przewidziane do realizacji przez Centrum stanowi? za??cznik do Uchwa?y.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Za??cznik do Uchwa?y Senatu UWM Nr 118
z dnia 28 listopada 2003 roku

Zadania przewidziane do realizacji przez Centrum Informacji dla Naukowców:
• stworzenie serwisu informacyjnego w postaci on-line na potrzeby przyje?d?aj?cego do
danego regionu naukowca oraz instytucji go przyjmuj?cej
• ?wiadczenie kompetentnej i wszechstronnej pomocy w kwestiach zwi?zanych z przyjazdem i pobytem obcokrajowca do regionu
• wspó?praca z lokalnymi jednostkami samorz?dowymi zajmuj?cymi si? sprawami zwi?zanymi z wjazdem i pobytem cudzoziemca na terenie Polski
• udzielanie    informacji    oraz   prowadzenie szkole? instytucjom przyjmuj?cym naukowców z innych krajów w zakresie prawa i ustawodawstwa traktuj?cego o warunkach przyjazdu i pobytu obcokrajowca na uczelni, instytucie naukowym, przedsi?biorstwie itp.
• udzielanie polskim uczonym wyje?d?aj?cym na stypendia zagraniczne  informacji aktualnych przepisach wizowych, itp.
• przekazywanie   aktualnych    informacji   w zakresie nowych mo?liwo?ci odbywania stypendiów naukowych i prowadzenia bada? w regionie do europejskiego serwisu informacyjnego
• promocja polskich uczelni, instytutów badawczo - naukowych i innych instytucji regionalnych bior?cych czynny udzia? w mi?dzynarodowej wymianie kadry

Uchwala   Nr 119
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na podpisanie przez U W M Memorandum Porozumienia Mi?dzynarodowego z Uniwersytetem w Cornell, Wydzia?em Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych, USA.

Na podstawie art. 48 ust. l pkt 4  ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27. IX. 1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.
§ 1
Senat wyra?a zgod? na podpisanie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Memorandum Porozumienia Mi?dzynarodowego z Uniwersytetem w Cornell, Wydzia?em Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych, USA.
§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwala Nr 120
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2003 roku

w sprawie: studiów doktoranckich w Uniwersytecie.

Na podstawie art. 48 ust. l pkt 10 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, póz. 385) oraz ustawy z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, póz. 595) oraz uwzgl?dniaj?c Zarz?dzenie Nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia l lipca 2003 roku w sprawie organizacji studiów doktoranckich - studia doktoranckie w Uniwersytecie uznaje si? za jedn? z zasadniczych form kszta?cenia kadr, które powinny sprzyja? umacnianiu i rozwojowi uprawnie? akademickich oraz bada? naukowych. Senat uchwala, co nast?puje:
§ 1
1. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z 14  marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, póz. 595) studia doktoranckie funkcjonuj? na wydzia?ach posiadaj?cych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki.
2. Zgodnie z § l Zarz?dzenia nr 28 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l lipca 2003 roku w sprawie organizacji studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie prowadzone s? dzienne studia doktoranckie  w  dziedzinach:   nauki  biologiczne, nauki rolnicze, nauki weterynaryjne, nauki   techniczne   w   dyscyplinach   (odpowiednio): biologia, agronomia, kszta?towanie ?rodowiska, rybactwo, technologia ?ywno?ci i  ?ywienia,  zootechnika,  weterynaria  oraz geodezja  i kartografia na Wydzia?ach (odpowiednio): Biologii, Kszta?towania ?rodowiska   i   Rolnictwa, Ochrony ?rodowiska i Rybactwa, Nauki o ?ywno?ci, Bioin?ynierii Zwierz?t, Medycyny Weterynaryjnej oraz Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
3. Na  podstawie   propozycji   rady   wydzia?u, uwzgl?dniaj?cych   polityk?   kadrow?   wydzia?u i uczelni, rozwój naukowy oraz mo?liwo?ci finansowe wydzia?u - Rektor po zasi?gni?ciu opinii Senatu do 30 czerwca ka?dego roku zatwierdza rodzaje studiów oraz limity naboru na studia doktoranckie funkcjonuj?ce w zakresie dziedzin i dyscyplin wymienionych w ust. 2.
4. Na studiach doktoranckich realizowany jest program dydaktyczny, zaopiniowany przez rad?  wydzia?u. W minimalnych  wymaganiach programowych okre?lonych Zarz?dzeniem Nr 23 Rektora z 4 czerwca 2001 roku przedmiot  „Metodologia  bada?"  powinien by? prowadzony  oddzielnie dla s?uchaczy studiów doktoranckich z zakresu nauk eksperymentalnych i humanistycznych. Ponadto w programie studiów doktoranckich w uczelni nale?y uwzgl?dni? wyk?ady monograficzne   realizowane   przez   specjalistów, tak?e z innych o?rodków naukowych z kraju i zagranicy.
5. Studia  doktoranckie  powinny uwzgl?dnia? form? bezstypendialn? i stypendialn? okre?lon? decyzj? Rektora.
6. Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z 14   marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, póz. 595) nadzór
nad   dzia?alno?ci?   studiów   doktoranckich sprawuje rada wydzia?u, która powo?uje kierownika studiów doktoranckich spo?ród osób posiadaj?cych tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego. Funkcjonowanie studiów doktoranckich w uczelni koordynuje Prorektor ds. Rozwoju. Inne szczegó?owe rozwi?zania dotycz?ce  organizacji studiów doktoranckich okre?lone s? w Zarz?dzeniu Nr 28 Rektora  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia l lipca 2003 roku w sprawie organizacji studiów doktoranckich.
§ 2
l. Kryteria naboru na studia doktoranckie, podane do wiadomo?ci publicznej, co najmniej na 3 miesi?ce przed terminem rozpocz?cia studiów uwzgl?dnia? powinny:
1) ?redni? ocen ze studiów co najmniej 4,0 i wynik uko?czenia studiów na dyplomie z ocen? bardzo dobry lub dobry;
2) zbie?no?? uko?czonego kierunku studiów z dziedzin? i dyscyplin? naukow? w zakresie których b?d? realizowane studia doktoranckie;
3) pisemn? zgod?  przysz?ego opiekuna naukowego i kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej, uwzgl?dniaj?ca mo?liwo?ci finansowe i merytoryczne realizacji bada?;
4) egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie której b?d? realizowane studia doktoranckie;
5) znajomo?? j?zyka obcego nowo?ytnego dla kandydatów z dziedziny nauk humanistycznych oraz j?zyka angielskiego dla kandydatów z pozosta?ych dziedzin nauki - potwierdzon? egzaminem (pisemny  i  ustny) lub odpowiednim certyfikatem;
2. Rada wydzia?u mo?e wprowadzi? dodatkowe kryteria naboru na studia doktoranckie.
§ 3
W  celu  usprawnienia  realizacji programów studiów doktoranckich:
1) przewód doktorski nale?y wszcz?? najpó?niej do ko?ca pi?tego semestru studiów;
2) wniosek o grant promotorski powinien by? z?o?ony, nie pó?niej ni? na l,5 roku przed terminem uko?czenia studiów;
3) zaleca si?, aby w trakcie studiów doktoranckich doktorant odby? krótkoterminowy sta? zagraniczny lub krajowy;
4) egzamin   z   dyscypliny   podstawowej powinien obejmowa? mo?liwie szeroki zakres wiedzy z dziedziny i dyscypliny nauki, w zakresie której  realizuje si? przewód doktorski;
5) do decyzji rady wydzia?u pozostawia si?  wybór  dyscypliny  dodatkowej,  z której uczestnik studiów doktoranckich zobowi?zany jest zda? egzamin;
6) uczestnik studiów doktoranckich, który uzyska? przed?u?enie studiów w trybie § 3 Rozporz?dzenia MEN w sprawie studiów   doktoranckich   i   stypendiów naukowych, a nie z?o?y? pracy w wy znaczonym terminie,  pokrywa koszty przewodu ze ?rodków w?asnych;
7) corocznie w bud?ecie uczelni wyodr?bnia si? ?rodki finansowe na stypendia
doktoranckie oraz inne wydatki zwi?zane z realizacj? studiów doktoranckich;
8) nale?y  zobowi?za?  kierowników  studiów doktoranckich do organizowania raz w roku seminariów wydzia?owych, na których prezentowane s? wyniki bada? informuj?ce o rozwoju naukowym doktorantów;
9) rady wydzia?ów nie powinny powierza? funkcji opiekuna naukowego (promotora) tym   nauczycielom   akademickim, których doktoranci nie uko?czyli studiów doktoranckich;
10) zobowi?zuje si? uczestników studiów doktoranckich   do   opublikowania   lub z?o?enia do druku co najmniej jednej oryginalnej pracy lub wi?kszej liczby, okre?lonej przez rad? wydzia?u;
11) tematy prac doktorskich w wersji roboczej powinny by? akceptowane przez rad? wydzia?u;
12) uczestnik   studiów   doktoranckich   zobowi?zany  jest   z?o?y?   o?wiadczenie dotycz?ce wykonywanej  pracy zarobkowej.
§ 4
Senat zobowi?zuje rady wydzia?ów sprawuj?ce nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi do dostosowania programów i regulaminów studiów doktoranckich do postanowie? niniejszej uchwa?y.
§ 5
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwa?a Nr 121
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2003 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?onych przy ul. Znanieckiego.

§ 1
Na podstawie § l O, ust. l Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?onych w Olsztynie przy ul. Znanieckiego, oznaczonych jako dzia?ki:
• Nr 14/153 (obr?b 112) o powierzchni 170 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej - za?.), przeznaczonej na popraw? warunków zagospodarowania dzia?ki s?siedniej o numerze ewidencyjnym 14/85,
• Nr 14/156 (obr?b 112) o powierzchni 109 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej - za?.), przeznaczonej na popraw? warunków zagospodarowania dzia?ki s?siedniej o numerze ewidencyjnym 14/115.
Warto?? prawa u?ytkowania wieczystego w/w gruntów oszacowano na 12 864 z?.
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwala Nr 122
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:
§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmian? struktury organizacyjnej Wydzia?u Humanistycznego poprzez utworzenie w Instytucie Nauk Politycznych jednostki organizacyjnej pod nazw? Katedra Teorii Polityki.
§ 2
Zmiana, o której mowa w § l powinna nast?pi? od l stycznia 2004 r.
§ 3
Uchwala wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwala Nr 123
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2003 roku

w sprawie: zmiany nazwy Wydzia?u Zarz?dzania.

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, póz. 385 z pó?n.zm.), stanowi si? co nast?puje:
§ 1
Uwzgl?dniaj?c wniosek Rady Wydzia?u Zarz?dzania Senat zmienia nazw? tego Wydzia?u na WYDZIA? NAUK EKONOMICZNYCH.
§ 2
Zmiana nazwy, o której mowa w § l nast?puje z dniem l stycznia 2004 roku.
§ 3
Uchwala wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Uchwala Nr 124
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:
§1
Senat wyra?a zgod? na zmian? struktury organizacyjnej Wydzia?u Nauk Ekonomicznych poprzez:
1) zmian?  nazwy   Katedry  Ekonomii - na Katedr? Makroekonomii  i Doktryn Ekonomicznych;
2) zmian?  nazwy  Katedry  Ekonomiki  Produkcji - na Katedr? Ekonomiki Przedsi?biorstw;
3) zmian? nazwy Katedry Ekonomiki Przemys?u Spo?ywczego - na Katedr? Mikroekonomii;
4) zmian? nazwy Katedry Ekonomiki Przestrzennej  i ?rodowiskowej - na Katedr? Ekonomiki Nieruchomo?ci;
5) zmian? nazwy Katedry Statystyki i Informatyki - na Katedr? Metod Ilo?ciowych.
§ 2
Zmiany, o których mowa w § l powinny nast?pi? od l stycznia 2004 r.
§ 3
Uchwala wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki


Zarz?dzenia Rektora


Zarz?dzenie   Nr 42
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia  14 pa?dziernika 2003 roku

w   sprawie:    Regulaminu    przyznawania   i ustalania    wysoko?ci    ?wiadcze?    pomocy materialnej  dla  studentów studiów  dziennych UWM w Olsztynie.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385) oraz rozporz?dzenia Rady Ministrów z 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania, wyp?acania oraz wysoko?ci ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych (Dz. U. Nr 9, póz.32 z pó?niejszymi zmianami), stanowi si?, co nast?puje :
§ 1
1. Wprowadza si? Regulamin przyznawania i ustalania   wysoko?ci   ?wiadcze?   pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie, jak w za??czniku do niniejszego Zarz?dzenia.
2. Traci moc zarz?dzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu  Warmi?sko  -  Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 2 pa?dziernika 2000 roku.
§  2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od l pa?dziernika 2003 roku.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 42
z dnia 14 pa?dziernika 2003 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I USTALANIA WYSOKO?CI ?WIADCZE?
POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH UNIWERSYTETU WARMI?SKO -MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Rozdzia? I. Ustalenia wst?pne
1. ?wiadczeniami pomocy materialnej ze ?rodków bud?etu pa?stwa dla studentów studiów dziennych w Uniwersytecie s?:
1) stypendia socjalne,
la) stypendia specjalne dla osób niepe?nosprawnych,
2) stypendia za wyniki w nauce,
3) stypendia ministra za osi?gni?cia w nauce,
4) dop?aty do zakwaterowania,
5) dop?aty do posi?ków,
6) zapomogi
2. Na    niepracuj?cych    wspó?ma??onków    i dzieci studenci mog? otrzyma? ?wiadczenia, o których mowa w ust. l pkt. 6.
3. ?wiadczenia, o których mowa w ust. l pkt. l-5 , mog? by? przyznane przez pi?? miesi?cy w semestrze zimowym oraz przez cztery miesi?ce w semestrze letnim plus jeden miesi?c wakacji.
4. Na ostatnim roku studiów, stypendium za wyniki w nauce, wyp?aca si?:
1) na studiach ko?cz?cych si? w semestrze zimowym - do ko?ca lutego,
2) na studiach ko?cz?cych si? w semestrze letnim - do ko?ca lipca, niezale?nie od daty faktycznego uko?czenia studiów.
5. Studenci studiuj?cy równocze?nie na kilku kierunkach studiów mog? otrzyma? ?wiadczenia, o których mowa w § l ust. l pkt. l, la, 3-6 , na jednym z kierunków, wed?ug w?asnego wyboru. Stypendia za wyniki w nauce student mo?e otrzyma? na ka?dym ze studiowanych kierunków.
6. Studentowi otrzymuj?cemu stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce, nie przys?uguje stypendium za wyniki w nauce ze ?rodków finansowych uczelni.
7. Stypendium za wyniki w nauce w pierwszym semestrze dziennych magisterskich studiów uzupe?niaj?cych, kontynuowanych bezpo?rednio   po   studiach   zawodowych (ci?g?o?? studiów), oblicza si? na podstawie ?redniej ocen z ostatniego roku studiów zawodowych.
8. Przepisów Regulaminu nie stosuje si? do studentów nie b?d?cych obywatelami polskimi.
§ 2
1. Kwoty na ?wiadczenia wymienione w  § l ust. l,   pkt. l, la, 2, 6 przyznawane s? na Wydzia?y (Kierunki) wg zasady:
- 80 % - stypendia za wyniki w nauce,
- 16 % - stypendia socjalne, stypendia specjalne  dla  osób  niepe?nosprawnych, zapomogi,
- 4 % - Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna.
2. ?wiadczenia, o których mowa w § l ust. 1 pkt. 3 przyznawane s? przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w odr?bnym trybie.
3. Pozosta?e  ?wiadczenia s?  przyznawane przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Stypendialn?.  Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna mo?e podzieli? kwot? przyznan? na ?wiadczenia pomocy materialnej na specjalno?ci, uwzgl?dniaj?c liczb? studentów.
4. W sk?ad Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej wchodz?:
1) prodziekan wydzia?u ds. studiów dziennych,
2) przewodnicz?cy     Wydzia?owego Samorz?du Studenckiego - z g?osem doradczym,
3) do dwóch studentów z ka?dego roku studiów, wybranych w g?osowaniu tajnym na poszczególnych latach.
5. W sk?ad Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej wchodz?:
1) prorektor do spraw studenckich,
2) przewodnicz?cy Rady Uczelnianej Samorz?du Studenckiego,
3) przewodnicz?cy Wydzia?owych Samorz?dów Studenckich.
6. Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna i Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna wybiera ze swojego sk?adu:
1) przewodnicz?cego,
2) zast?pc? przewodnicz?cego,
3) sekretarza.
7. Decyzje Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów.
8. Dziekanat przygotowuje listy przyznanych ?wiadcze? na podstawie orygina?u protoko?u Komisji Stypendialnej, z podpisami osób bior?cych udzia? w posiedzeniu.
9. Listy przyznanych ?wiadcze? zatwierdza odpowiednio prodziekan i prorektor. Zatwierdzenie  oznacza sprawdzenie zgodno?ci rozdysponowanych przez Komisj? kwot z wielko?ci? ?rodków finansowych przeznaczonych na ten cel.
10. Informacja o przyznanych ?wiadczeniach (forma, okres, wysoko??) powinna by? podana studentom do wiadomo?ci w sposób zwyczajowo przyj?ty na wydziale.
11. Od decyzji Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej przys?uguje studentowi prawo odwo?ania si? do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej -w terminie siedmiu dni od daty podania do wiadomo?ci informacji o ?wiadczeniach przyznanych przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Stypendialn?

Rozdzia? II. Warunki i tryb przyznawania pomocy materialnej
§ 3
1. ?wiadczenia, o których mowa w § l ust. 1 pkt.l, la, 2, 4   i 6 przyznawane s? na pisemny wniosek studenta.
2. W  przypadku  stypendium  za wyniki  w nauce - wnioskiem jest z?o?one w dziekanacie podanie z obliczon? ?redni? arytmetyczn? ocen za dany semestr wraz z indeksem i kart? egzaminacyjn?.  W przypadku studentów pierwszego roku ?redni? ocen oblicza si? za ca?y rok.
3. Student ubiegaj?cy si? o przyznanie pomocy materialnej w formie zapomogi lub stypendium socjalnego, sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi   przyznanie   okre?lonych form   pomocy   materialnej,   w   terminie ustalonym przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Stypendialn?. Rodzaj dokumentów i okres, za który winny by? wystawione oraz termin z?o?enia ich w dziekanacie, okre?la Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna.
4. Je?eli termin z?o?enia indeksu lub innych dokumentów nie zosta? dotrzymany, pomoc materialna mo?e by? przyznana od nast?pnego miesi?ca po miesi?cu, w którym  z?o?ono dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, bez prawa do wyrównania pomocy materialnej.
5. ?wiadczenia przyznawane s? na okres nie d?u?szy ni? jeden semestr.
6. ?wiadczenia o których mowa w § l ust. 1 pkt. l, la, 2, 3, 6, wyp?acane s? co miesi?c. Pierwsze       ?wiadczenia w  danym roku akademickim wyp?acane s? nie wcze?niej ni? w miesi?cu listopadzie. Dopuszcza si? wyp?at? ?wiadcze? za dwa miesi?ce.
7. Student    traci    prawo    do    przyznanych ?wiadcze? w przypadku:
1) skre?lenia z listy studentów,
2) dobrowolnej  rezygnacji  z kontynuowania studiów,
3) zdezaktualizowania si? jednego z warunków przyznania pomocy materialnej.
8. ??czna miesi?czna wysoko?? stypendiów socjalnego i stypendium za wyniki w nauce nie mo?e by? wy?sza ni? 90%, a wysoko?? stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych wy?sza ni? 20% najni?szego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesi?cu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

Rozdzia? III. Stypendia socjalne
§ 4
1. Stypendium socjalne mo?e otrzyma? student b?d?cy w trudnej sytuacji materialnej.
2. Wysoko?? stypendium socjalnego okre?la Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna.
§ 5
1. Osoba ubiegaj?ca si? o stypendium socjalne musi udokumentowa? trudn? sytuacj? materialn? w  postaci o?wiadcze? i za?wiadcze? o dochodach rodziny studenta oraz za?wiadcze? o ucz?cym si? rodze?stwie. O?wiadczenia   i   za?wiadczenia sk?ada si? bez wezwania.
2. W sytuacjach budz?cych w?tpliwo?ci odno?nie  wiarygodno?ci  przedstawionych dokumentów, o mo?liwo?ci przyznania stypendium socjalnego decyduje trudna sytuacja materialna studenta,  znajduj?ca potwierdzenie w ocenie ?rodowiska (roku, wydzia?u), dokonana na podstawie wywiadu ?rodowiskowego .
3. Dochód rodziny studenta ubiegaj?cego si? o pomoc materialn? ustala si? na podstawie za?wiadcze? z Urz?du Skarbowego, potwierdzaj?cych dochód osi?gni?ty w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym z?o?enie wniosku o pomoc materialn?, a tak?e pisemnego o?wiadczenia studenta o liczbie osób prowadz?cych wspólne gospodarstwo domowe.
4. W przypadku potwierdzenia przez Urz?d Skarbowy  braku  dochodów  (z   tytu?u cz?onkostwa w spó?dzielni, wykonywania wolnego zawodu, dzia?alno?ci twórczej i artystycznej, dzia?alno?ci gospodarczej i wspó?pracy przy prowadzeniu tej dzia?alno?ci), przy ustalaniu prawa do ?wiadcze? pomocy materialnej przyjmowane s? dochody w wysoko?ci nie ni?szej ni? zosta?a zadeklarowana do podstawy wymiaru sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne. Osobom nie podlegaj?cym ubezpieczeniu dochody te b?d? ustalone w kwotach stanowi?cych najni?sz? podstaw? wymiaru sk?adek .
5. Ka?da zmiana wysoko?ci osi?ganego dochodu powinna by? natychmiast zg?oszona przez studenta.
6. Sytuacj?   materialn?   studenta i rodziny studenckiej  ocenia si? bior?c  pod uwag? obowi?zek       alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów ) wobec studenta.
7. W   uzasadnionych   przypadkach   mo?na ??da? od studenta innych dokumentów lub o?wiadcze?, okre?laj?cych sytuacj? materialn?.
8. Fakt samodzielnego zamieszkiwania ma??e?stwa studenckiego lub studenta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od  obowi?zku alimentowania  w  okresie studiów. Nie stanowi równie? podstawy do uznania dochodowo?ci tych studentów za zerow?.
9. W przypadku gdy o stypendium socjalne ubiega  si? jedno  z  ma??onków,  nale?y uwzgl?dnia? dochody jego rodziców lub innych osób zobowi?zanych do alimentacji.
10. Gdy  o  stypendium  socjalne  ubiega  si? ma??e?stwo studenckie posiadaj?ce dziecko (dzieci), ma??onkowie zobowi?zani s? do z?o?enia o?wiadczenia, z którego gospodarstwa domowego utrzymywane jest dziecko (dzieci).
11. Stypendium socjalne nie przys?uguje studentowi, który:
1) powtarza semestr lub rok studiów,
2) przebywa na urlopie dzieka?skim.

Rozdzia? IV. Stypendia specjalne dla oso niepe?nosprawnych
§ 6
1. Stypendia  specjalne  dla  osób  niepe?ne sprawnych przydziela w porozumieniu z Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Stypendialn?, Akademicka Komisja Lekarska w sk?ad której wchodz?: przedstawiciele  Niepublicznego Akademickiego Zak?adu Opieki Zdrowotnej, prorektor ds. studenckich, dwóch przedstawicieli Rady Uczelnianej Samorz?du  Studenckiego  ds.  studentów niepe?nosprawnych.
2. Warunkiem ubiegania si? o stypendium jest z?o?enie do Akademickiej Komisji Lekarskiej podania, z do??czonym orzeczeniem ustalaj?cym stopie? niepe?nosprawno?ci.
3. Akademicka Komisja Lekarska przekazuje Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej listy osób, którym przyznano stypendium.
4. Stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych przyznawane jest na okres jednego semestru.
5. Miesi?czna wysoko?? stypendium specjalnego nie mo?e by? wy?sza ni? 20% najni?szego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesi?cu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

Rozdzia? V. Stypendia za wyniki w nauce
§ 7
1. Podstaw? do uzyskania stypendium za wyniki w nauce jest ?rednia ocen z egzaminów i zalicze? przedmiotów nie ko?cz?cych si? egzaminem, która w rankingu tych ocen sytuuje studenta w 30% grupie najlepszych studentów z danej populacji. Powy?szy próg mo?e by? zwi?kszony, b?d? zmniejszony o 5%, przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Stypendialn?. Zmiana inna ni? 5% wymaga akceptacji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej na pisemny wniosek Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej. Wniosek o przyznanie stypendium mo?e z?o?y? równie? Rada Wydzia?u (Instytutu).
2. Stypendium za wyniki w nauce mo?na przyzna? nie wcze?niej ni? po pierwszym roku studiów.
3. Studentowi   przys?uguje   uprawnienie   do stypendium za wyniki w nauce od nast?pnego miesi?ca po z?o?eniu indeksu wraz z kart? egzaminacyjn?. Uprawnienie do stypendium uwarunkowane jest zaliczeniem wszystkich przedmiotów i zdaniem egzaminów obj?tych programem studiów.
4. Stypendium za wyniki w nauce nie przys?uguje   studentowi   przebywaj?cemu   na urlopie dzieka?skim oraz studentowi powtarzaj?cemu semestr (rok).
5. Studentowi   wpisanemu   warunkowo   na dany semestr, mo?e by? przyznane stypendium za wyniki w nauce.
6. Studentowi wznawiaj?cemu studia, mo?e by? przyznane stypendium za wyniki w nauce po zaliczeniu semestru, na którym wznowi? studia.
7. W przypadku kiedy semestr obejmuje trzy lub mniej przedmiotów, wzgl?dnie student odbywa praktyk? zawodow? – stypendium nalicza   si?   wed?ug   kryterium   ?redniej arytmetycznej ocen z dwóch ostatnich semestrów poprzedzaj?cych przyznanie stypendium.
§  8
1. Wysoko?? stypendium odpowiadaj?c? poszczególnym ?rednim ocen, okre?la Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna zachowuj?c zale?no?? liniow?.
§ 9
1. W ?redniej ocen za dany semestr lub rok, jako podstaw? stypendium za wyniki w nauce, uwzgl?dnia si? oceny z egzaminów i zalicze? przedmiotów nie ko?cz?cych si? w danej sesji egzaminem, okre?lonych w kierunkowym lub indywidualnym planie studiów.
2. W ?redniej ocen uwzgl?dnia si? wszystkie obowi?zuj?ce przedmioty, w tym oceny z:
- wybranego j?zyka (j?zyków),
- wychowania fizycznego - je?li jest zapisane jako przedmiot obligatoryjny w planie studiów,
- praktyk   zawodowych,   ko?cz?cych si? egzaminem lub zaliczeniem na ocen?,
- przedmiotów  zakwalifikowanych przez dziekana jako ró?nice programowe,
- przedmiotów wybranych   z   uczelnianej oferty   kszta?cenia   zawodowego,    spo?ecznego,   humanistycznego i estetycznego - wpisanych w program,
- przedmiotów powtarzanych w przypadku wpisu warunkowego na semestr.
Ostatecznej kwalifikacji przedmiotów dokonuje prodziekan.
3. W ?redniej z ocen nie uwzgl?dnia si? ocen z przedmiotów:
- realizowanych (za zgod? dziekana) z wyprzedzeniem,
- nie  uj?tych w kierunkowym, b?d? indywidualnym planie studiów,
- drugiej specjalno?ci lub kierunku,
- kszta?cenia pedagogicznego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.
4. W ?redniej ocen uwzgl?dnia si? wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 2, licz?c ka?d? ocen? niedostateczn? wpisan? przez egzaminatora, jak te? ocen? niedostateczn? dzieka?sk? - za dwa punkty.
5. W przypadku braku zaliczenia przedmiotu, b?d? nie zdania egzaminu kwalifikuj?cego do powtórzenia przedmiotu bez konieczno?ci   powtarzania   semestru   (przedmiot niesekwencyjny)   - w ?redniej ocen uwzgl?dnia si? zero punktów.
6. ?rednia ocen za semestr powtarzany sk?ada si? z:
- ocen przedmiotów powtarzanych,
- ocen przedmiotów, które obejmuje semestr - pod warunkiem, ?e zosta?y one wcze?niej zaliczone.
7. ?redni? ocen do celów stypendialnych, student wylicza samodzielnie. Weryfikacji wyliczonej przez studenta ?redniej ocen dokonuje wyznaczony pracownik dziekanatu.
8. Prorektor ds. studenckich i prodziekan ds. studiów dziennych mog? zarz?dzi? dodatkowe potwierdzenie ?redniej ocen do celów pomocy materialnej.

Rozdzia? VI.   Dop?aty   do zakwaterowania w domu studenckim
§ 10
1. Dop?aty przys?uguj? ka?demu studentowi zakwaterowanemu w domu studenckim na podstawie decyzji  Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji  Mieszkaniowej,  Komisji ds. Pó?sanatorium   oraz Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Mieszkaniowej.
2. Wysoko?? dofinansowania okre?la corocznie rektor, bior?c za podstaw? przyznane na pomoc materialn? dla studentów,  dotacje Ministerstwa Edukacji  Narodowej i Sportu.

Rozdzia? VII. Dop?aty do posi?ków w sto?ówce akademickiej
§ 11
1. Dop?ata do posi?ków w sto?ówce studenckiej przys?uguje ka?demu studentowi studiów  dziennych w wysoko?ci okre?lonej przez rektora, jako dofinansowanie kosztów administracyjnych  ponoszonych   na utrzymanie sto?ówki.
2. Student otrzymuje w dziekanacie roczn? kart? sto?ówkow?, uprawniaj?c? do korzystania z posi?ków w cenie ulgowej.
3. Karta sto?ówkowa jest drukiem ?cis?ego zarachowania i podlega rozliczeniu.

Rozdzia? VIII. Zapomogi
§ 12
1. Liczba i wysoko?? zapomóg jest uzale?niona od ?rodków finansowych przeznaczonych na ten cel.
2. Zapomog? mo?na przyzna? raz w semestrze. Wyp?aty mo?na dokona? jednorazowo lub w ratach. Zapomoga nie mo?e by? wy?sza ni? 90% najni?szego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach   o wynagradzaniu   nauczycieli akademickich.
3. Zapomoga mo?e by? przyznana studentowi, który przej?ciowo znalaz? si? w trudnej sytuacji materialnej  i sytuacj? t?  udokumentuje.
4. Zapomoga mo?e by? pieni??na, w formie rzeczowej  lub przeznaczona na uzupe?nienie pokrycia kosztów zakwaterowania.
5. Zapomog?  przyznaje   Wydzia?owa  (Kierunkowa) Komisja Stypendialna na wniosek studenta, a w przypadku uwzgl?dnienia odwo?ania od jej decyzji – Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna.
6. W uzasadnionych przypadkach losowych, w okresach pomi?dzy posiedzeniami Wydzia?owych (Kierunkowych) Komisji Stypendialnych,   zapomog?   mo?e   przyzna? prorektor ds. studenckich.

Rozdzia? IX. Postanowienia ko?cowe
§ 13
1. Uzyskane ?wiadczenia na podstawie nieprawdziwych danych, student zobowi?zany jest niezw?ocznie zwróci? na fundusz pomocy materialnej studentów.
2. W przypadku bezpo?redniego przyczynienia si? studenta do uzyskania nienale?nych
?wiadcze?, mo?e on by? dodatkowo zobowi?zany do uiszczenia odsetek ustawowych .
§ 14
1. Przyznanie ?wiadcze? pomocy materialnej, o której mowa w § l ust. l pkt. l, la, 2, 4-6 mo?e odbywa? si? wy??cznie w ramach ?rodków finansowych przeznaczonych na ten cel w uczelni i odpowiednio na wydziale (kierunku).
2. ?rodki finansowe na pomoc materialn?, o której mowa w §  l  ust. l pkt.  l, l a, 2, 6 przyznawane s? wydzia?om (kierunkom) na podstawie aktualnego stanu osobowego studentów studiów stacjonarnych.
3. Do dyspozycji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej tworzy si? rezerw? w  wysoko?ci  4%  ?rodków  przyznanych poszczególnym   wydzia?om   (kierunkom). Niewykorzystane ?rodki rezerwowe przekazywane s? na wydzia?y (kierunki).
4. Nie pobranie przez studenta przyznanego stypendium przez okres trzech miesi?cy od daty sporz?dzenia listy wyp?at, powoduje jego utrat?, a ?rodki zasilaj? uczelniany fundusz pomocy materialnej.
§ 15
W przypadkach nie unormowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna, a w okresach jej nie funkcjonowania - prorektor ds. studenckich.
§ 16
Zasady powo?ywania Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej mog? ulec zmianie na wniosek Uczelnianej Rady Samorz?du Studenckiego.
§ 17
W przypadku nie powo?ania Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej oraz Komisji ds. przydzielania stypendiów specjalnych dla osób niepe?nosprawnych, ?wiadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § l ust.l pkt. l, la, 2, 6 przyznaje prodziekan ds. studiów dziennych.

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH
Rozdzia? I. Ustalenia wst?pne
§ 18
1. Miejsca w domach studenckich na nowy rok akademicki osobom uprawnionym przyznaj? Wydzia?owe (Kierunkowe) Komisje Mieszkaniowe, a w trakcie roku akademickiego prodziekani ds. studiów dziennych lub prorektor ds. studenckich.
2. W sk?ad Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej wchodz?:
1) prodziekan ds. studiów dziennych,
2) starostowie lat,
3) przewodnicz?cy  Rady  Mieszka?ców  danego  domu  studenckiego lub upowa?niona przez niego osoba - z g?osem doradczym,
4) przewodnicz?cy wydzia?owego organu Samorz?du Studenckiego.
3. Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Mieszkaniow? stanowi?:
1) prorektor ds. studenckich,
2) przewodnicz?cy wydzia?owych organów   Samorz?du   Studenckiego,
3) przewodnicz?cy  Rady Osiedla Mieszkaniowego - z g?osem doradczym,
4) przewodnicz?cy Rady Uczelnianej Samorz?du Studenckiego.
4. Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa i Uczelniana Odwo?awcza Komisja Mieszkaniowa wybiera ze swojego sk?adu:
1) przewodnicz?cego,
2) zast?pc? przewodnicz?cego,
3) sekretarza.
5.    Miejsca w Pó?sanatorium przydziela Komisja w sk?adzie:
1) prorektor ds. studenckich,
2) przedstawiciel  Niepublicznego Akademickiego Zak?adu Opieki Zdrowotnej,
3) do dwóch przedstawicieli Rady Uczelnianej  Samorz?du  Studenckiego.
Podania o przydzia? miejsc w Pó?sanatorium przyjmuje przedstawiciel Niepublicznego Akademickiego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w terminie do dnia 20 maja. Do dyspozycji Komisji jest 105 miejsc, które wydziela si? z puli uczelnianej. Od decyzji przys?uguje odwo?anie do rektora w terminie 7 dni od daty podania do wiadomo?ci informacji o miejscach przyznanych przez Komisj?.

Rozdzia? II. Zasady i tryb przyznawania miejsc w domach studenckich
§ 19
1. Ogóln? liczb? miejsc w domach studenckich, przewidzian? do zasiedlenia od 25 wrze?nia do 25 czerwca danego roku akademickiego, przydziela wydzia?om (kierunkom) prorektor ds. studenckich w porozumieniu z Rad? Uczelnian? Samorz?du Studenckiego wed?ug zasady: stan
studentów z miesi?ca kwietnia minus stan studentów z ostatnich lat studiów plus nowe (kierunkowe) limity przyj?? na dany rok akademicki.
2. Kandydatom przyj?tym na I rok studiów w drodze rekrutacji, miejsca w domach studenckich  przydziela prodziekan  ds.  studiów dziennych.
3. Studentom Wydzia?u (Kierunku) lat II-VI miejsca w domach studenckich przydziela Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa.
4. Cudzoziemcom, przyjmowanym na pierwszy rok studiów, miejsca w domach studenckich przydziela prorektor ds. studenckich.
5. Cudzoziemcom studiuj?cym na latach II-VI, miejsca w domach studenckich przyznaje Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa.
6. Wspó?ma??onkom studentów, nie b?d?cym studentami Uniwersytetu, miejsca w domach studenckich przyznaje Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa, w drugiej kolejno?ci - po zaspokojeniu pilnych potrzeb studentów wydzia?u (kierunku).
7. Wspó?ma??onkowi studenta, studiuj?cemu na innym kierunku w Uniwersytecie, miejsce w domu studenckim przyznaje Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa, po uzgodnieniu (wymianie miejsc) z Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Mieszkaniow? wspó?ma??onka.
8. Dziecku studenta odr?bne miejsce w domu studenckim przyznaje Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa, w ramach puli miejsc przewidzianych dla studentów tego Wydzia?u (Kierunku).
9. Studentowi powtarzaj?cemu semestr lub rok, miejsce w domu studenckim nie przys?uguje.
§ 20
1. Student ma prawo pisemnego odwo?ania si? od decyzji Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji  Mieszkaniowej,  do  Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Mieszkaniowej, w terminie siedmiu dni od og?oszenia decyzji Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej. Do odwo?ania nale?y do??czy? negatywn? decyzj? Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej.
2. Uczelniana Odwo?awcza Komisja Mieszkaniowa   dysponuje   uczelnian?  rezerw? miejsc, stanowi?c? 2% ogólnej puli miejsc w domach studenckich.
3. Skierowanie do domu studenckiego wydaje prodziekan ds. studiów dziennych.
4. Skierowanie do Pó?sanatorium wydaje prorektor ds. studenckich.
§ 21
1. Ustala si? nast?puj?ce  kryteria przydzia?u miejsc w domach studenckich przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Mieszkaniow? :
1) sytuacja materialna i ?yciowa studenta,
2) wyniki w nauce:
- studenci I roku studiów - ?rednia ocen z semestru zimowego,
- studenci II-V roku studiów - ?rednia ocen z ostatnich dwóch zako?czonych semestrów,  tj. letniego i zimowego.
3) odleg?o?? miejsca zamieszkania i mo?liwo?? dojazdu na uczelni?,
4) dzia?alno?? na rzecz spo?eczno?ci akademickiej.
2.  Wniosek studenta o miejsce w domu studenckim, zaopiniowany negatywnie przez kierownika domu studenckiego oraz wniosek studenta zalegaj?cego z op?at? za miejsce w domu studenckim - nie mo?e by? rozpatrzony pozytywnie przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Mieszkaniow?.
§ 22
1. Mieszka?com domów studenckich przys?uguje dofinansowanie do zakwaterowania.
2. Ulgowa odp?atno?? za zakwaterowanie jest jednakowa dla wszystkich mieszka?ców, z wyj?tkiem wymienionych w § 22 pkt. 5, 6.
3. Wysoko??   op?aty  wnoszonej   przez   studenta   za   miejsce   w   domu   studenckim ustala dla poszczególnych domów rektor w porozumieniu z przedstawicielstwem Rady Uczelnianej Samorz?du Studenckiego.
4. Student, któremu z powodu braku miejsc nie przyznano miejsca w domu studenckim, mo?e otrzyma? dop?at? do zakwaterowania w obiektach innych ni? domy studenckie w formie zapomogi. Dop?ata do zakwaterowania nie mo?e by? wy?sza ni? dop?ata do zakwaterowania w domu studenckim, liczona wed?ug ?redniego kosztu utrzymania jednego  miejsca  w  domach
studenckich prowadzonych przez uczelni?.
5. Student cudzoziemiec ponosi pe?n? op?at?, równ? kosztom  utrzymania  miejsca  lub miejsc w domu studenckim bez kosztów remontów.
6. Wspó?ma??onek studenta, nie b?d?cy studentem Uniwersytetu, za miejsce w domu studenckim ponosi odp?atno?? w wysoko?ci  200% op?aty wnoszonej przez studenta.
7. Informacje o terminie, miejscu, sposobie op?aty za miejsce w domu studenckim – s? zawarte    w    Regulaminie Mieszka?ców Domów Studenckich.
8. W   przypadkach   nie   unormowanych   w niniejszych Zasadach przyznawania miejsc w domach studenckich, decyzje podejmuje Uczelniana Odwo?awcza Komisja Mieszkaniowa, a w okresach jej nie funkcjonowania - prorektor ds. studenckich.
§ 23
1. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim  na  kolejny  rok  akademicki, nale?y z?o?y? w dziekanacie do dnia 20 maja, bez wezwania.
2. Komisja   ds.   Pó?sanatorium   posiadaj?ca uprawnienia przydzia?u miejsc oraz Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa - zobowi?zane s? do rozpatrzenia wniosków do dnia 25 maja.
3. Odwo?ania od decyzji Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji ds. Pó?sanatorium, do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Mieszkaniowej mo?na sk?ada? do dnia 3 czerwca.
4. Uczelniana Odwo?awcza Komisja Mieszkaniowa winna rozpatrzy? odwo?ania do dnia 10 czerwca.
5. Przydzia?u miejsc w domach studenckich kandydatom  przyj?tym  na  pierwszy  rok studiów nale?y dokona? do dnia 7 sierpnia.  Przydzia?u miejsc  w  Pó?sanatorium kandydatom  przyj?tym  na pierwszy rok studiów nale?y dokona? do dnia 10 wrze?nia.
6. Przydzia?u miejsc w domach studenckich cudzoziemcom - kandydatom na pierwszy rok    studiów,    zg?aszaj?cym    si?    przed dniem 30 maja, nale?y dokona? do dnia 30 lipca.
§  24
1. Student traci prawo do zamieszkania w domu studenckim w przypadku post?powania niezgodnego z Regulaminem Studiów i Regulaminem Mieszka?ców Domów Studenckich.
Rozdzia? III. Postanowienia ko?cowe
§ 25
1. Regulamin obowi?zuje od  dnia  l pa?dziernika 2003 roku.
2. Zmiany niniejszego regulaminu mog? by? dokonane zarz?dzeniem rektora.
3. Regulamin   uzgodniono   z   Samorz?dem Studenckim.

Zarz?dzenie Nr 43
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 16 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie: „Marketingowe zarz?dzanie sprzeda??".

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2   ustawy   z   dnia    12   wrze?nia    1990   r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 póz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia  l  marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów   podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:
§ 1
1. Na Wydziale Zarz?dzania tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie: „Marketingowe zarz?dzanie sprzeda??".
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.
§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l marca 2000 r. z pó?niejszymi zmianami.
§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Zarz?dzenie Nr 44

w sprawie: infor. niejawne - zarz?dzenie nie publikowane

Zarz?dzenie Nr 45
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 16 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie sprzeda?y nieruchomo?ci oraz prawa u?ytkowania wieczystego gruntów, których w?a?cicielem jest Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie.

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385 ze zm.) oraz § 13 pkt. 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si?, co nast?puje:
§ 1
W Regulaminie sprzeda?y nieruchomo?ci oraz prawa u?ytkowania wieczystego gruntów, których w?a?cicielem jest Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie stanowi?cym za??cznik do Zarz?dzenia Nr 53 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2000 roku zmienionym Zarz?dzeniami: Nr 12 z dnia 20 marca 2001 r., Nr 35 z dnia 14 sierpnia 2001r., Nr 11 z dnia 11 kwietnia 2002 r. wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1. W § 5, ust. 2:
- pkt l otrzymuje brzmienie: „kupuj?cy zobowi?zany jest dokona? przedp?aty w wysoko?ci 50% ceny sprzeda?y najpó?niej do dnia podpisania aktu notarialnego";
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: „pozosta?? cz??? sp?aty rozk?ada si? maksymalnie na 2 raty p?atne w terminach pó?rocznych";
- pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ka?da rata podlega waloryzacji wg procentowej stopy redyskonta weksli og?aszanej przez Prezesa NBP; waloryzacja jest liczona za okres od daty podpisania aktu notarialnego do dnia wp?aty ka?dej kolejnej raty; waloryzacji podlegaj? raty, a nie ca?a suma zad?u?enia."
2. W §  14 ust.  l  pkt.  l  skre?la si? s?owa: „przez okres, co najmniej dwóch lat, poprzedzaj?cy rozpatrzenie wniosku o sprzeda?    prawa    u?ytkowania    wieczystego gruntu".
3. § 15 skre?la si? w ca?o?ci.
4. W §16:
- ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Komisja za zgod? Rektora mo?e ustali? dodatkowe kryteria pierwsze?stwa";
- ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W oparciu o kryteria, o których mowa w pkt. 2 i 3 komisja ustala list? okre?laj?c? kolejno?? zakupu".
5. W § 16 dodaje si? ust. 5 o nast?puj?cym brzmieniu: „List?, o której mowa w pkt. 4a. zatwierdza Rektor".
6. W §17:
- ust. l otrzymuje brzmienie: „Propozycj? ceny sprzeda?y prawa u?ytkowania wieczystego gruntów i gruntu w?asnego przedstawia komisja ds. sprzeda?y bior?c pod uwag? od l do 3 wycen gruntów sporz?dzonych wg zasad ustalonych w § 4 z zastrze?eniem, ?e cena sprzeda?y nie mo?e by? ni?sza od najni?szej wyceny";
- ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Cen? sprzeda?y prawa u?ytkowania wieczystego gruntów lub gruntu w?asnego oraz liczb? wycen zatwierdza Rektor".
§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od 26 wrze?nia 2003 r.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Zarz?dzenie Nr 46
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: zmian   organizacyjnych   na   wydzia?ach UWM.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Senatu Nr 99 z dnia 24 pa?dziernika 2003 r. i Uchwa?y Senatu Nr 100 z dnia 24 pa?dziernika 203 r., stanowi si? co nast?puje:
§ 1
Z dniem l listopada 2003 r. wprowadza si? w strukturze Uniwersytetu nast?puj?ce zmiany:
a) na Wydziale Humanistycznym:
• tworzy si? w Instytucie Nauk Politycznych jednostk? organizacyjn? pn. Katedra Zagro?e? Cywilizacyjnych i Polityki Bezpiecze?stwa.
b) na Wydziale Nauk Technicznych:
• zmienia si? nazw? Katedry Edukacji Technologii Chemicznych na Katedr? Ergonomii i Technologii Surowców Naturalnych.;
§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym Zarz?dzeniem.
§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 47
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2003 roku

w sprawie: zmian do Zarz?dzenia Nr 22 z 30 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Zespo?u Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej.

Na podstawie art.49 ust.2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 póz. 385 z pó?n.zm.) oraz art.35 d. ust. l pkt. 14 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 póz. 148) stanowi si? co nast?puje:
§ 1
W Zarz?dzeniu Rektora Nr 22 z 30 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Zespo?u Audytu   Wewn?trznego i Kontroli Finansowej wprowadza si? zmian?, tj.: w § 3 skre?la si? ust. 1.
§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Zarz?dzenie Nr 48
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2003 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, póz. 385 z pó?niejszymi zmianami), stanowi si? co nast?puje:
§ 1
Wprowadza si? nowy Regulamin O?rodka Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN, stanowi?cy za??cznik do niniejszego Zarz?dzenia.
§ 2
W Zarz?dzeniu nr l Rektora Uniwersytetu z dnia 2 stycznia 2001 roku w sprawie zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu, wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1. w paragrafie 2 ust?p l skre?la si? punkt 3,
2. w paragrafie 2 ust?p 3 skre?la si? punkt 11, 13, 14.
§ 3
W Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu, stanowi?cym za??cznik do Zarz?dzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu z dnia 31 grudnia 1999 r. z pó?niejszymi zmianami wprowadzonymi Zarz?dzeniem nr l Rektora Uniwersytetu z dnia 2 stycznia 2001, wprowadza si? w § 23 nast?puj?ce zmiany:
1. skre?la  si?  punkt  3  kompetencji Centrum Informatycznego,
2. skre?la si? punkty 11, 13, 14 kompetencji Dzia?u Utrzymania Sieci Informatycznych.
§ 4
Traci moc dotychczasowy Regulamin O?rodka Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN wprowadzony w Za??czniku nr l do Zarz?dzenia Rektora Nr 7 z dnia l marca 1998.
§ 5
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.\

Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Za??cznik do Zarz?dzenia Rektora Uniwersytetu Nr 48
z dnia 25 listopada 2003 roku

REGULAMIN O?RODKA EKSPLOATACJI I ZARZ?DZANIA
MIEJSK? SIECI? KOMPUTEROW? OLMAN

§ 1
O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN, zwany dalej O?rodkiem, jest jednostk? ogólnouczelnian? powo?an? przez Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji zada? zwi?zanych z budow?, eksploatacj? i zarz?dzaniem Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN, zgodnie z Regulaminem Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN, zwanej dalej Sieci? Miejsk?.
§ 2
O?rodkiem kieruje Dyrektor, powo?ywany przez Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie. Dyrektor O?rodka podlega bezpo?rednio Zarz?dzaj?cemu Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN.
§ 3
Do zakresu dzia?ania Dyrektora O?rodka nale?y w szczególno?ci:
1. utrzymywanie bie??cych kontaktów z przedstawicielami Ministerstwa Nauki wspó?pracuj?cych Informatyzacji, zewn?trznych instytucji wspó?pracuj?cych wspó?pracuj?cych   Sieci? Miejsk?,  a tak?e instytucjami wykonuj?cymi zadania na rzecz Sieci Miejskiej,
2. odpowiedzialno??  za  prawid?owe funkcjonowanie Sieci Miejskiej,
3. nadzorowanie podzia?u i wykorzystania ?rodków finansowych otrzymywanych z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach SPUB lub ?rodków inwestycyjnych oraz ?rodków pozyskanych z innych ?róde?, w tym z op?at ponoszonych przez u?ytkowników Sieci Miejskiej,
4. organizowanie    procesu    utrzymania bie??cej   eksploatacji   sieci,   w   tym przedstawianie Zarz?dzaj?cemu Miejsk?   Sieci?   Komputerow?   OLMAN aktualnych potrzeb kadrowych, organizacyjnych i merytorycznych.
5. przedstawianie Zarz?dzaj?cemu Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN
harmonogramów dzia?a? inwestycyjnych, planów rozwoju i utrzymania,
zaopiniowanych przez Rad? U?ytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN,
6. przedstawianie   sprawozda?   finansowych i rzeczowych z dzia?a? O?rodka,
7. opracowywanie i przedk?adanie Zarz?dzaj?cemu Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN   propozycji aktów normuj?cych eksploatacj? i zarz?dzanie Sieci? Miejsk? oraz zasady rozlicze? za us?ugi  ?wiadczone w  Sieci Miejskiej,
8. realizowanie  zalece?  Zarz?dzaj?cego Miejskiej  Sieci Komputerowej OLMAN w zakresie bie??cej eksploatacji Sieci Miejskiej oraz w sprawach spornych, wynik?ych z niew?a?ciwego jej u?ytkowania.
§ 4
Do zada? O?rodka Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN nale?y w szczególno?ci:
1. realizacja zada? zwi?zanych z budow?, eksploatacj? i zarz?dzaniem Sieci? Miejsk?,
2. wykonywanie zalece? Zarz?dzaj?cego Sieci? Miejsk?,
3. planowanie   rozwoju,   przedstawianie inicjatyw rozbudowy Sieci Miejskiej, budowy nowych odcinków oraz zakupu obs?uguj?cych ich urz?dze?,
4. nadzór techniczny i merytoryczny nad realizacj? inwestycji budowlanych w Sieci Miejskiej,
5. nadzór nad prawid?ow? eksploatacj? Sieci Miejskiej,
6. wykonywanie zada?  operacyjnych zwi?zanych  z  administracj?, eksploatacj?, utrzymaniem ruchu i diagnostyk? urz?dze? oraz okablowania Sieci Miejskiej,
7. administrowanie urz?dzeniami i zasobami Sieci Miejskiej,
8. zarz?dzanie adresacj? w Sieci Miejskiej, przydzielanie adresacji sieciom lokalnym,
9. prowadzenie rozlicze? finansowych u?ytych zasobów Sieci Miejskiej,
10. utrzymywanie bie??cych kontaktów z administratorami sieci lokalnych pod??czonych do Sieci Miejskiej,
11. planowanie i wykonywanie prac zwi?zanych z udost?pnianiem i poszerzaniem oferty us?ug sieciowych w Sieci Miejskiej,
12. przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przy??czenie sieci lokalnych do Sieci Miejskiej, pod??czanie sieci lokalnych nowych u?ytkowników,
13. rozwój oprogramowania specjalistycznego do zarz?dzania Sieci? Miejsk?,
14. prowadzenie    odp?atnych    szkole?    i konsultacji,
15. samokszta?cenie i doskonalenie umiej?tno?ci    obs?ugi    sieci,   zdobywanie certyfikatów technicznych,
16. wspó?praca naukowa i techniczna z instytucjami zewn?trznymi.

Zarz?dzenie Nr 49

w sprawie:  infor. niejawne - zarz?dzenie nie publikowane

Zarz?dzenie Nr 50
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 11 grudnia 2003 roku

w sprawie:  zmiany nazwy studiów podyplomowych  w zakresie: „Wiedza o spo?ecze?stwie" na „Wiedza o spo?ecze?stwie i edukacja europejska".

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 póz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz Uchwa?y Rady Wydzia?u Humanistycznego z dnia 23.09.2003 roku, stanowi si? co nast?puje:
§ 1
1. Zmienia si? nazw? realizowanych na Wydziale Humanistycznym   studiów   podyplomowych w zakresie: „Wiedza o spo?ecze?stwie".
2. Studia otrzymuj? nazw? studia podyplomowe w zakresie: „Wiedza o spo?ecze?stwie i edukacja europejska" .
§ 2
Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.
§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od l pa?dziernika 2003 r.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Zarz?dzenie Nr 51
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 11 grudnia 2003 roku

w   sprawie:  utworzenia   studiów   podyplomowych   w   zakresie:  „Rozwój   lokalny i regionalny   w   nowych   uwarunkowaniach europejskich".

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  12  wrze?nia 1990   r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 póz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l  marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji    studiów   podyplomowych   w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:
§ 1
1. Na Wydziale Nauki o ?ywno?ci tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Rozwój lokalny i regionalny w nowych uwarunkowaniach europejskich".
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.
§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.
§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l marca 2000 r. z pó?niejszymi zmianami.
§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 
Zarz?dzenie Nr 52
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie:  „Prawo zamówie? publicznych".

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990  r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 póz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych   w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:
§ 1
1. Na  Wydziale Prawa i Administracji tworzy si? studia podyplomowe w zakresie:  „Prawo   zamówie?   publicznych".
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.
§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.
§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l marca 2000 r z pó?niejszymi zmianami.
§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki


Decyzje Rektora


Decyzja Nr 13
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 pa?dziernika 2003 roku

w sprawie: sk?adu Rady Archiwalnej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 Ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385 z pó?n. zmianami) i § 13 ust. 5 Statutu uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w zwi?zku z Zarz?dzeniem Rektora UWM Nr 21 z 5 czerwca 2000 r., stanowi si? co nast?puje.
§ 1
Ustala si? nast?puj?cy sk?ad Rady Archiwalnej:
- Profesorowie:
prof. dr hab. Stanis?aw Gajewski
ks. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. UWM
prof. dr hab. Bohdan Ryszewski
ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc
- Z-ca dyrektora administracyjnego
in?. Marek Dzieniakowski
- Kierownik Archiwum
mgr Danuta Kasparek
- Z-ca kierownika Archiwum
mgr Anna Wójcicka
§ 2
Traci moc Decyzja Nr 16 Rektora UWM z 30 czerwca 2000 r. w sprawie sk?adu rady Archiwalnej.
§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Decyzja Nr 14
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 3 listopada 2003 roku

w sprawie: powo?ania zespo?ów do przygotowania programów zada? inwestycyjnych realizuj?cych cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, póz. 385 z pó?n. zm.) oraz z godnie z Uchwa?? Nr 97 Senatu UWM z dnia 24 pa?dziernika 2003 r., stanowi si? co nast?puje:
§ 1
Powo?uje  si? nast?puj?ce  zespo?y  do  spraw przygotowania programów zada? inwestycyjnych, przyj?tych przez Senat w Uchwale Senatu Nr 97 z 24 pa?dziernika 2003 r.
1)    Zespó? ds. Wyposa?enia Akademickiego Centrum Zasobów Edukacyjnych Biblioteki:
- mgr  Wojciech   Samulowski    -  przewodnicz?cy,
- Jerzy Ossowski,
- dr in?. W?odzimierz Sebastya?ski,
- dr Danuta Konieczna,
- Zofia Narkowicz,
2)      Zespó?    ds.    utworzenia    Regionalnego O?rodka Otwartej Edukacji Multimedialnej:
- mgr   Wojciech   Samulowski  - przewodnicz?cy
- dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM,
- dr hab. Janusz Piechocki, prof. UWM,
- mgr Tomasz Wilczy?ski,
- mgr Anna Bara?ska,
- Jerzy Ossowski,
- Zofia Narkowicz.
3)      Zespó? ds. rozbudowy i wyposa?enia Centrum Badawczo-Szkoleniowego Mleczarstwa i Jako?ci ?ywno?ci:
- mgr  Wojciech   Samulowski   - przewodnicz?cy,
- prof.dr hab. Zbigniew ?mietana,
- prof.dr hab. Stefsan Ziajka,
- prof.dr hab. Stefan Smoczy?ski,
- dr in?. Krzysztof Bohdziewicz,
- dr in?. Aleksander Sura?y?ski,
- mgr in?. Zbigniew Stachurski,
- Zofia Narkowicz.
4) Zespó? ds. rozbudowy Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Ba?dach:
- mgr   Wojciech   Samulowski - przewodnicz?cy,
- przedstawiciel  Wydzia?u  Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa
- prof.dr hab. Jan Jankowski,
- mgr in?. W?adys?aw Kapusta,
- mgr in?. Ewa Juchniewicz,
- in?. Tadeusz Miastkowski,
- Zofia Narkowicz.
5) Zespó?   ds.    modernizacji    Laboratorium Diagnostyki Chorób Zwierz?t oraz Zdrowia Publicznego:
- mgr  Wojciech   Samulowski  - przewodnicz?cy,
- prof.dr hab. Tomasz Janowski,
- prof.dr hab. Maciej Gaj?cki,
- Jerzy Ossowski,
- Zofia Narkowicz.
§ 2
Zadania Zespo?ów wynikaj? z celów okre?lonych w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006.
§ 3
Przy wykonywaniu swoich zada? Zespo?y mog? korzysta? z pomocy doradców, ekspertów spoza Uniwersytetu i tak?e z pomocy pracowników uczelni.
§ 4
Do udzia?u w przedsi?wzi?ciu inwestycyjnym pn. „Regionalny O?rodek Otwartej Edukacji Multimedialnej" mog? by? zaproszeni przedstawiciele w?adz samorz?dowych miasta i województwa oraz instytucji zainteresowanych partnerstwem w realizacji tego zadania.
§ 5
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 4038 razy (w tym z UWM 276 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-09
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa